ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภารกิจกระทรวง


 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางคนึงนิจ คชศิลา นางปิยนุช วุฒิสอน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของชาติและของหน่วยงานของรัฐ 2. เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติ 3. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน หรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 4. เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 5. เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
อำนาจหน้าที่ 1. สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี 2. สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาโดยด่วน 3. สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐชี้แจง ให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 4. สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับร้องเรียนหรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ 6. เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนำ หรือปรึกษาหารือร่วมกัน
 

รายงานการตรวจราชการประจำรอบ
-
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
-


 


           

               

              
         
เรื่องร้องเรียน
คำแนะนำการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ในการร้องเรียนการทุจริตควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ร้องเรียน
2. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน
3. ข้อกล่าวหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
4. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาการทุจริตอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด
5. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล (e-mail) ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน หรือขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจน สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ - สกุลจริงถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ อาจไม่รับหรือไม่ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้
6. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
7. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุด

ยื่นแบบร้องเรียนออนไลน์


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ความเป็นมา

                 จากปัญหาการทุจริตที่ผ่านมา มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยมุ่งการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

                 โดยรัฐบาลได้เสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ขึ้นมา ๓ ระดับ คือ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นกลไกระดับนโยบาย มีนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน กรรมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติให้เป็นกลไกขับเคลื่อนภาพรวมระดับประเทศ และกลไกระดับปฏิบัติการ โดยการออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประจำอยู่ทุกส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ปัจจุบันมีจำนวน ๓๕ ศูนย์ ให้เป็นกลไกประสานงาน กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต กับหน่วยงานภายใต้กำกับทั้งหมด ซึ่งได้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกลไกขับเคลื่อนประสาน กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะที่สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

                 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านคุ้มครองจริยธรรม ดังนี้

วิสัยทัศน์ "กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต"
พันธกิจ "การป้องกันและปราบปรามการทุจิต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัต์สุจริต"
เป้าประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เพื่อยกระดับจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
อำนาจหน้าที่ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด
3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. รับข้อรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
5. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอดช.) สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอดช. สั่งการหรือร้องขอ
6. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
7. ส่งเสริมให้ทุกภาพส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
8. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
1. งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการระดับกระทรวง หรือระดับกรม
3. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสำนักงาน ก.พ.
5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ
แผนปฏิบัติการ

รายการแผนปฏิบัติการ
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
-การประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ สป.ดศ.
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
-รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
-รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เดือนมิถุนายน 2563
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน)
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
-ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศเจตจำนงค์ในการปฏฺบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 2)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 1)
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ สป.ดศ. รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการต่อต้านการทุจริต สป.ทก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการต่อต้านการทุจริต สป.ทก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ประกาศ

รายการประกาศ
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันปราบปรามฯ (หนังสือ ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว3038 ลว.28 พ.ค. 63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พรบ.ปราบปรามฯ (หนังสือ ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว2885 ลว.21 พ.ค. 63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ (หนังสือ ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว1998 ลว.3 เม.ย. 63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา7แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯหนังสือป.ป.ง.ด่วนที่สุดที่ปง0004.4/ว1822ลว.26มี.ค.63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา7แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ(หนังสือป.ป.ง.ด่วนที่สุดที่ปง0004.4/ว1714ลว.20มี.ค.63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ (หนังสือ ป.ป.ง.ด่วนที่สุดที่ ปง 0004.4/1522
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ (หนังสือ ป.ป.ง.ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว1308 ลว.28 ก.พ.63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 3/2563)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 2/2563)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 1/2563)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลจริยธรรม

รายการประมวลจริยธรรม
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
-หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.ดศ.
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.ดศ. 
- แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมครุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
-หนังสือเวียนประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตสำหรับการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินสูงของ สป.ดศ.
-หนังสือแจ้งเวียนประกาศ สป.ดศ. เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงานฯ
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการพัฒนาเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ของบุคลากร
-การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2564
- ประกาศรายชื่อข้าราชการดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ของ สป.ดศ.
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ราชการส่วนกลาง) 
- หลักเกณ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ราชการส่วนกลาง)
- การประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อรับทราบ ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มาตรการป้องกันการทุจริต

รายการมาตรการป้องกันการทุจริต
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2564
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขอสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2563
- มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ สป.ดศ.
- แบบแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระบวนการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดทำ  TOR  ของ สป.ดศ.
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ 2562
- นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2561
- ประกาศมาตราการ กลไกเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการกลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กระทรวง
- ประกาศ เรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการรับหรือการให้สินบน
- แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการรับหรือให้สินบน
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2560
- ปดศ. แสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

สิ่งพิมพ์เผยแพร่

รายการสิ่งพิมพ์เผยแพร่
- บทความ 35/2563 ไม่ยอมตามใจ
- บทความ อ.34/2563 ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น
- บทความ อ. 33/2563 จบได้สวย
- บทความ 32/2563 เปลี่ยนตัวผู้เล่น
- บทความ 31/2563 มีอะไร ผมขอหมด
- บทความ ๒๕/๒๕๖๓ ขอไปสู้คดีต่อ
- บทความ อ.๒๔/๒๕๖๓ คนเดียวกันหรือเปล่า
- บทความ อ.๒๓/๒๕๖๓ บ้านผมไม่ตรงตามแบบ
- บทความ ๒๒/๒๕๖๓ แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้
- บทความ ๒๑/๒๕๖๓ "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน
- บทความ ๒๐/๒๕๖๓ 5 ปี มีงานอะไรบ้าง
- บทความ อ.๑๙/๒๕๖๓ ข้อมูลคนต่างด้าว
- บทความ อ.๑๘/๒๕๖๓ คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
- บทความ ๑๗/๒๕๖๓ ทำไมสองมาตรฐาน
- บทความ ๑๖/๒๕๖๓ แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย
- บทความ อ. ๖๐/๒๕๖๒ ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด
- บทความ อ. ๕๙/๒๕๖๒ สร้างขึ้นมาได้อย่างไร
- บทความ อ. ๕๘/๒๕๖๒ ขอข้อมูลเพราะตกใจ
- บทความ ๕๗/๒๕๖๒ ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย
- บทความ ๕๖/๒๕๖๒ เอาไหม โครงการนี้
- บทความ อ. ๕๕/๒๕๖๒ ขอเพื่อสู้ต่อไป
- บทความ อ. ๕๔/๒๕๖๒ เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน
- บทความ ๕๓/๒๕๖๒ คนงานไปไหน
- บทความ ๕๒/๒๕๖๒ ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม ?
- บทความ ๕๑/๒๕๖๒ ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก

แบบฟอร์ม

คู่มือ


กิจกรรม


ITA2020


หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา


คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

รายการแบบฟอร์ม
 
ติดต่อ ศปท.


 

ASEAN Digital Hub

กิจกรรมการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ดศ. ได้มอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มศักยภาพไทยให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อสารสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งประเทศเหล่านี้มีการเติบโตของอินเทอร์เน็ตทราฟฟิคสูง และยังตอบสนองความต้องการใช้งานดิจิทัลคอนเทนต์จำนวนมากในประเทศ ซึ่งมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยการสร้างโอกาสอันดีที่ไทยจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบกิจการคอนเทนต์ (Content Provider) รายใหญ่ให้มาตั้งฐานข้อมูลในไทยใช้งานผ่านโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่ได้ขยายความจุไว้พร้อมรองรับอันจะทำให้ไทยสามารถพัฒนาศักยภาพก้าวสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ตอนบนได้อย่างมั่นคงซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมสำคัญ คือ

กิจกรรมย่อยที่ 1 เสริมความแข็งแกร่งในประเทศและเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยการเพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ำจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล และกับศูนย์โทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขนาดความจุรวม 2,300 Gbps

สถานะปัจจุบัน
                การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนฯ ขนาดความจุรวม 2,300 Gbps บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ส่งมอบงานให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ขณะนี้ อยู่ระหว่าง สป.ดศ. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสินทรัพย์ เพื่อรับไว้ใช้ในราชการตามระเบียบพัสดุ
               ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว มีปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก โดยพื้นที่การดำเนินโครงการได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทำให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ต้องยกเลิกการใช้งานระบบเคเบิลใต้น้ำ PS จึงเป็นเหตุจำเป็นให้ต้องพิจารณาออกแบบระบบในส่วนนี้ใหม่มาทดแทน ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะต้องจัดหาอุปกรณ์และอุปกรณ์สำรองเพิ่มเติมในเส้นทางเคเบิลที่จัดหามาใหม่ ซึ่งมีผลต่อวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน มีรายละเอียดดังรูป

กิจกรรมย่อยที่ 2 ขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมโดยร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีสมาชิกของระบบ ขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ รวม 1,770 Gbpsเพื่อลดค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง

สถานะปัจจุบัน
                 ดำเนินการขยายความจุงวดที่ 1 จำนวน 980 Gbps และการขยายความจุงวดที่ 2 จำนวน 790 Gbps (รวมเป็น 1,770 Gbps) แล้วเสร็จ และส่งมอบสิทธิการใช้งานแก่กระทรวงฯ แล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และกระทรวงฯ ได้อนุญาตให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากกิจกรรมนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยกระทรวงได้กำหนดให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องลดอัตราค่าบริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศจากการใช้งานระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศภายใต้การดำเนินการของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายใน 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งาน โดยขณะนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้นำสิทธิความจุที่ได้รับอนุญาตเปิดใช้งานแล้ว จำนวน 960 Gbps (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563)

กิจกรรมย่อยที่ 3 สร้างเส้นทางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศใหม่ โดยร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศต่าง ๆ ในลักษณะค้าร่วม (Consortium) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์การใช้งานวงจรฯ โดยจะออกแบบให้ระบบมีความจุเบื้องต้นจากประเทศไทยกับประเทศต่างๆ รวม 200 Gbps

สถานะปัจจุบัน
                บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ตอบรับการเข้าร่วมลงทุนของระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC อย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบ(Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบ (Supply Contract) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563ซึ่งเงื่อนไขการดำเนินงานภายหลังลงนามจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 32 เดือน และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จำเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ 2 เดือน จำเป็นต้องมีระยะเวลาในการตรวจรับอีกประมาณ 2 เดือน ทำให้จำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการถึงปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดำเนิน โครงการจากเดิมสิ้นสุดปี พ.ศ. 2563 ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. 2565
ให้ส่วนราชการที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่า เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณา โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://100m.mdes.go.th/


หลักเกณฑ์ & แนวทางการจัดหา

ให้ส่วนราชการที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่า เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณา

 


icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร