ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รู้จักกระทรวงดิจิทัล
Card image

พระพุธ เป็นเทพเจ้าวันพุธมีกายสีเขียว เปี่ยมด้วย ภูมิปัญญามีความรอบรู้เป็นเลิศ พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์แสดงถึง ความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ แสดงถึงความเฉียบคมมีอำนาจ พระเศียรเปร่งรัศมี แสดงถึงพระปัญญาญาณ ลายรูปพระเกศตอนบนของกรอบเป็นการเสริมภาพพระพุธซึ่งแสดงสติปัญญาและความ รอบรู้ ลายขมวดตอนล่างของกรอบแสดงถึงศูนย์รวมของความรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ


วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0”

ประวัติกระทรวงดิจิทัลฯ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อังกฤษ: Ministry of Digital Economy and Society) เป็นกระทรวงในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ภายใต้ชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[6] มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ

ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ส่งผลให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องสิ้นสุดลง และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทน กระทรวงเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ใช้อักษรย่อ ดศ.

ต่อมาในวันที่ 15 กันยายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 โดยมีสาระสำคัญคือให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทน (เปลี่ยนชื่อกระทรวง)

ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงเท่ากับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดคนแรกของกระทรวงได้แก่ นางทรงพร โกมลสุรเดช

ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยให้มีผลในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

นโยบายกระทรวงดิจิทัลฯภาพรวม

icon กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปรับปรุงโครงสร้างจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม แบ่งส่วนราชการเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

icon คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตั้งใหม่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน)

icon คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ปรับลดอำนาจหน้าที่จากกสทช.เดิม รวมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เข้าด้วยกันเหลือคณะเดียว และกำหนดให้การดำเนินงานต้องสอดคล้องกับที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาและสอดคล้องกับนโยบายจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ)

icon คณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งใหม่)

icon กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งใหม่ โดยยกเลิกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ตามพ.ร.บ.กสทช.เดิม โดยในโครงสร้างใหม่รายได้จากค่าใบอนุญาต-ค่าธรรมเนียม หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำส่งกองทุนพัฒนาดิจิทัล 50% และที่เหลือนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)

icon สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตั้งใหม่ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

พันธกิจ
 1. เสนอนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย
 2. พัฒนา บริหารจัดการ และกำกับดูแล โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ต่อยอดการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 4. ส่งเสริมการบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงสารสนเทศจากหลายหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 5. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการอุตุนิยมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
 6. กำกับ  ดูแล ติดตาม และประเมินผลนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย
อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) หมวด 8/1 มาตรา 21/1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือส่วน ราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา 21/2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ดังนี้
 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวง
 3. กรมอุตุนิยมวิทยา
 4. สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 5. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังมีหน่วยงาน องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดอีก 4 แห่งประกอบด้วย
 1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 4. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการการเมือง
ceo
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ceo
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ceo
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

ceo
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ceo
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

ceo
ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ

ceo
ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ

ceo
ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ

ceo
ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ


ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการประจำ
ceo
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ceo
รองปลัดกระทรวงฯ

ceo
รองปลัดกระทรวงฯ

ceo
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ceo
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ceo
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง


โฆษกกระทรวงดิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ceo
.
ceo
โฆษกกระทรวง ฝ่ายข้าราชการการเมือง

ceo
โฆษกกระทรวง ฝ่ายข้าราชการประจำ

ceo
.

ceo
รองโฆษกกระทรวง ฝ่ายข้าราชการประจำ


คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่ออ่านรายละเอียด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
# รายนาม ครม. คณะที่ วาระการดำรงตำแหน่ง
1 54 03 ตุลาคม 2545 - 06 มกราคม 2548
2 55 11 มีนาคม 2548 - 02 สิงหาคม 2548
3 55 02 สิงหาคม 2548 - 04 กุมภาพันธ์ 2549
4 55 07 กุมภาพันธ์ 2549 - 19 กันยายน 2549
5 19 กันยายน 2549 - 01 ตุลาคม 2549
6 56 09 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550
7 56 01 ตุลาคม 2550 - 06 กุมภาพันธ์ 2551
8 57 06 กุมภาพันธ์ 2551 - 09 กันยายน 2551
9 58 24 กันยายน 2551 - 02 ธันวาคม 2551
10 59 20 ธันวาคม 2551 - 06 มิถุนายน 2553
11 59 06 มิถุนายน 2553 - 09 สิงหาคม 2554
12 60 09 สิงหาคม 2554 - 07 พฤษภาคม 2557
13 22 พฤษภาคม 2557 - 30 สิงหาคม 2557
14 61 30 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558
15 61 19 สิงหาคม 2558 - 12 กันยายน 2559
16 61 13 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559
17 61 16 กันยายน 2559 - 15 ธันวาคม 2559
18 61 15 ธันวาคม 2559 - 15 กรกฎาคม 2562
19 62 16 กรกฎาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2564
# รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1 03 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2547
2 01 ตุลาคม 2547 - 30 พฤศจิกายน 2550
3 01 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2553
4 01 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2555
5 01 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
6 01 ตุลาคม 2556 - 11 มิถุนายน 2557
7 12 มิถุนายน 2557 - 15 กันยายน 2559
8 16 กันยายน 2559 - 04 พฤศจิกายน 2559
9 05 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560
10 01 ตุลาคม 2560 -


นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Ministry Chief Information Officer : MCIO) 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Department Chief Information Officer : DCIO) 
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน


ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
- 12 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน  ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 7 มีนาคม 2562 - 11 กรกฎาคม 2564   ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา
- 20 พฤศจิกายน 2558 - 6 มีนาคม 2562   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
การแบ่งส่วนราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Card image

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) หมวด 8/1 มาตรา 21/2
 
วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อผลักดันทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล”
 
ค่านิยม
“มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นำพาคุณธรรม”
 
วัฒนธรรมองค์กร
“องค์กร SMART คน ACTIVE”
 
อำนาจหน้าที่

          ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ 2560 ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง และแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่า และสมประโยชน์
4. ประสานงาน กำกับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
5. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ และการต่างประเทศ
6. พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม
9. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแผน มาตรการ จัดทำหลักเกณฑ์ กำกับดูแล สนับสนุนและประสานงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปฏิบัติการป้องกันปราบปราม รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
10. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายด้านการสื่อสาร รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการจัดการวิกฤติระดับชาติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
พันธกิจ
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และบริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งบริหารจัดการองค์กร กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง
2. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เสนอนโยบาย กำกับดูแล และปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการจัดการวิกฤติระดับชาติ
4. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
6. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และการต่างประเทศเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / เป้าหมายการให้บริการสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
1. ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
3. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


หมายเลขโทรศัทพ์ของหน่วยงานภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
     
งานตรวจราชการ
0 2141 6666
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0 2142 2482
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0 2141 6671
     
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
0 2141 6807
กองกลาง
0 2141 6684
0 2141 6685
กองกฎหมาย
0 2141 6766
     
กองการต่างประเทศ
0 2141 6884
0 2141 6886
0 2141 6887
0 2141 6889
กองป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิด
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2141 6951
0 2141 6952
0 2141 6968
0 2141 6977
0 2141 6978
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0 2141 6555
0 2141 6571
0 2141 6795
     
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
0 2141 6918
สำนักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
0 2141 6990
ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0 2141 6592
0 2142 3320
     
กองสื่อสารโทรคมนาคม
0 2141 6792
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง
0 2142 1167
0 2141 6070
 
 • แผนปฎิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนปฎิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนหลัง)
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนหลัง)
 • แผนปฎิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แผนปฎิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แผนปฎิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 • แผนปฎิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2563
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
 • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2563
 • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ะระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงปม.2563
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2564
 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(ต.ค.๒๕๖๒-ก.ย.๒๕๖๓)
 • แผนบริหารความเสี่ยง
  • รายงานความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยงของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่าง เม.ย. - มิ.ย. 2563
  • รายงานความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยงของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่าง ก.ค. - ก.ย. 2563
  • รายงานความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยงของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่าง เม.ย. - มิ.ย. 2564
  • รายงานความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยงของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่าง ก.ค. - ก.ย. 2564 [th]
  • แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 สำนักงบประมาณ
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาส 4
 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
 • แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศุกร์ 23 สิงหาคม 2556)
 • โครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อังคาร 01 ตุลาคม 2556)
 • e-Government Study รายงานผลการศึกษาตามกิจกรรมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (พุธ 09 ตุลาคม 2556) (14 ไฟล์แนบ)
 • ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๗ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๕๗ ของวุฒิสภา (พฤหัส 17 ตุลาคม 2556) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบฟอร์มการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อังคาร 22 ตุลาคม 2556) (3 ไฟล์แนบ)
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (จันทร์ 28 ตุลาคม 2556) (4 ไฟล์แนบ)
 • ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (จันทร์ 28 ตุลาคม 2556) (2 ไฟล์แนบ)
 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สป.ทก.) (พฤหัส 07 พฤศจิกายน 2556)
 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) (พฤหัส 07 พฤศจิกายน 2556)
 • คู่มือการใช้งานระบบควบคุมและกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซี (ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556) (2 ไฟล์แนบ)
 • โครงการนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของรัฐบาล (พฤหัส 26 ธันวาคม 2556)
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ ทก. (ศุกร์ 27 ธันวาคม 2556)
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สป.ทก. (ศุกร์ 27 ธันวาคม 2556)
 • แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ GCC 1111 ปี 2557 (จันทร์ 06 มกราคม 2557)
 • ประชาพิจารณ์ (ร่าง)รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะรายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 (ศุกร์ 31 มกราคม 2557)
 • The 20 ICT Projects for Thailand 38 Dreams (อังคาร 04 กุมภาพันธ์ 2557)
 • แบบสำรวจข้อมูลบริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557) (4 ไฟล์แนบ)
 • กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย ict2020 (อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ (อังคาร 04 มีนาคม 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (พุธ 12 มีนาคม 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการศึกษาของโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับบุคคากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภาครัฐ (พฤหัส 13 มีนาคม 2557) (2 ไฟล์แนบ)
 • “พิมพ์เขียว (Blueprint) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย” โดย ดร. สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พุธ 19 มีนาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารการประชุมสัมมนา เรื่อง อนาคต ICT ไทยและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ (พุธ 19 มีนาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (จันทร์ 31 มีนาคม 2557)
 • ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557 (พุธ 30 เมษายน 2557) (12 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี ๒๕๕๖ (ศุกร์ 02 พฤษภาคม 2557)
 • แผนบริหารความต่อเนื่อง ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (พุธ 11 มิถุนายน 2557)
 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ทก. (ฉบับปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ศุกร์ 18 กรกฎาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนหลัง ) (พฤหัส 28 สิงหาคม 2557)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (พุธ 05 พฤศจิกายน 2557)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พุธ 05 พฤศจิกายน 2557)
 • คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พุธ 05 พฤศจิกายน 2557)
 • แบบฟอร์มคำของบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติและรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (พฤหัส 13 พฤศจิกายน 2557)
 • แบบฟอร์มการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (พฤหัส 13 พฤศจิกายน 2557) (5 ไฟล์แนบ)
 • การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (จันทร์ 01 ธันวาคม 2557) (15 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (เสาร์ 20 ธันวาคม 2557)
 • ร่างแผนบูรณาการงบประมาณ ICT (จันทร์ 29 ธันวาคม 2557) (3 ไฟล์แนบ)
 • ข้อเสนอโครงการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จันทร์ 29 ธันวาคม 2557)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (พุธ 21 มกราคม 2558)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (พฤหัส 12 กุมภาพันธ์ 2558)
 • ต้นทุนผลผลิต ของ สป.ทก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (พุธ 18 กุมภาพันธ์ 2558) (10 ไฟล์แนบ)
 • ประจำเดือน ธันวาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (พุธ 09 ธันวาคม 2558) (4 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (พุธ 23 ธันวาคม 2558)
 • ข้อมูลจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พุธ 23 ธันวาคม 2558)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (พฤหัส 14 มกราคม 2559)
 • ประจำเดือน มกราคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (จันทร์ 25 มกราคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 (จันทร์ 08 กุมภาพันธ์ 2559) (12 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2558 (ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559) (16 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงสาระสำคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559) (3 ไฟล์แนบ)
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559) (10 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อังคาร 15 มีนาคม 2559)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ - ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard - Fl To Fl Messages for Bulk Payment) (พฤหัส 17 มีนาคม 2559)
 • ประจำเดือน มีนาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (อังคาร 22 มีนาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard - FI To FI Messages for Bulk Payment) (มธอ. 10-2559) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (Code for Trade and Transport Locations) (มธอ. 9-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • มาตรฐานรหัสหีบห่อ (Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials) (มธอ. 8-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสหน่วยวัด (Codes for Units of Measure used in International Trade) (มธอ. 7-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสวิธีการขนส่ง (Codes for Modes of Transport) (มธอ. 6-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสสกุลเงินตรา (Code for Currencies) (มธอ. 5-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสเงื่อนไขการซื้อขาย (Code for Incoterms) (มธอ. 4-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานรหัสประเทศ (Code for Countries) (มธอ. 3-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology TMT) (มธอ. 0002-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard) (มธอ. 0001-2558) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard) (มธอ. 0001-2555) (จันทร์ 04 เมษายน 2559)
 • ประจำเดือน เมษายน รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (พฤหัส 21 เมษายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (จันทร์ 25 เมษายน 2559)
 • ประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศุกร์ 29 เมษายน 2559)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559)
 • ประจำเดือน พฤษภาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (พฤหัส 16 มิถุนายน 2559)
 • ประจำเดือน มิถุนายน รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (อังคาร 28 มิถุนายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบฟอร์มภารกิจงาน และปริมาณงาน ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 และที่คาดการณ์จะดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 (พุธ 06 กรกฎาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559)
 • ประจำเดือน กรกฎาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จันทร์ 15 สิงหาคม 2559)
 • แบบสอบถามว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ในประเทศไทย (พุธ 17 สิงหาคม 2559)
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการ Digital Economy (ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559) (5 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (จันทร์ 22 สิงหาคม 2559)
 • ประจำเดือน สิงหาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศุกร์ 02 กันยายน 2559)
 • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อังคาร 06 กันยายน 2559)
 • แบบติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อังคาร 13 กันยายน 2559)
 • ประจำเดือน กันยายน รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (พุธ 28 กันยายน 2559) (2 ไฟล์แนบ)
 • แบบสำรวจข้อมูลหลักสูตรสำหรับจัดทำแนวทางการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (พฤหัส 27 ตุลาคม 2559)
 • คำชี้แจงประกอบคำของบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (อังคาร 01 พฤศจิกายน 2559)
 • แบบฟอร์มประกอบการเสนอโครงการในแผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พุธ 02 พฤศจิกายน 2559) (3 ไฟล์แนบ)
 • กองยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อังคาร 08 พฤศจิกายน 2559) (10 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (อังคาร 08 พฤศจิกายน 2559) (9 ไฟล์แนบ)
 • แบบฟอร์ม ปฏิทินการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (อังคาร 08 พฤศจิกายน 2559)
 • เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คณะที่ 4.2)" วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (พุธ 09 พฤศจิกายน 2559) (9 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารประกอบจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Update (พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2559) (4 ไฟล์แนบ)
 • เอกสารแนบสำหรับการประชุมการจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559) (5 ไฟล์แนบ)
 • ผลการพิจารณาโครงการงบบูรณาการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Preceiling) (จันทร์ 05 ธันวาคม 2559)
 • (ร่าง) แผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2565) เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (จันทร์ 06 กุมภาพันธ์ 2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2559 (อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560) (12 ไฟล์แนบ)
 • ข้อมูลต้นทุนผลผลิตของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560)
 • บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ (อังคาร 21 มีนาคม 2560) (80 ไฟล์แนบ)
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)
 • ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS) ฉบับปรับปรุง
 • แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ 2560 (พฤหัส 18 พฤษภาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ข้อมูลการดำเนินงานฯ เพื่อส่งมอบให้ ปดศ. (พฤหัส 27 กรกฎาคม 2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • คำชี้แจงประกอบคำของบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ศุกร์ 04 สิงหาคม 2560)
 • รมว.ทก. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา Digital Economy (๒๔ มิ.ย. ๕๘ - ๑ ก.ค. ๕๘)
 • โครงการกิจกรรม Village E-Commerce (พุธ 08 พฤศจิกายน 2560) (10 ไฟล์แนบ)
 • Intra-ASEAN Secure Transactions Framework Report
 • กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ในปี ๒๕๖๑ (พุธ 27 ธันวาคม 2560)
 • ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
 • จดหมายข่าวรายสัปดาห์ 2560 (ศุกร์ 29 ธันวาคม 2560) (46 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2560 (พุธ 07 กุมภาพันธ์ 2561) (12 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • มาตราฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) (6 ไฟล์แนบ)
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ 2560 (พฤหัส 22 มีนาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ข้อมูลต้นทุนผลผลิต ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พฤหัส 29 มีนาคม 2561) (2 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ข้อมูลสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561) (2 ไฟล์แนบ)
 • ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • ข้อมูลคำถามที่พบบ่อย ประจำปี พ.ศ. 2561 (ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • คู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐ (พฤหัส 19 กรกฎาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พุธ 31 ตุลาคม 2561) (1 ไฟล์แนบ)
 • ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... และโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการ (พฤหัส 15 พฤศจิกายน 2561) (2 ไฟล์แนบ)
 • จดหมายข่าวรายสัปดาห์ 2561 (อังคาร 08 มกราคม 2562) (50 ไฟล์แนบ)
 • ประจำเดือน ตุลาคม รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ (4 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 • แบบฟอร์มคำของบรายจ่ายอื่นรายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติและรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 • รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวรต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ 2560และปีงบประมาณ 2561 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562) (6 ไฟล์แนบ)
 • ประกาศ รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบตามมาตรา ๗ ภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการองค์การ (APSCO) (1 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 (พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562) (6 ไฟล์แนบ)
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน
 • รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
 • รายงานผลการตรวจราชการ 2556-2558
 • รายงานการตรวจราชการประจำปี
 • รายงานผลการศึกษาตามกิจกรรมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ
 • รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงรายไตรมาส
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
 • รายงานประจำปี
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร