ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ...
กฎหมาย
 • กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง
  • พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓
   • (Eng)
    • EMERGENCY DECREE ON ELECTRONIC MEETINGS, B.E. 2563 (2020)
   • (คำอธิบาย)
    • https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/publications/e-Meeting.aspx
    • https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AA-e-Meeting-Guidebook.aspx
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
    • Notification-of-the-MDES,-re-Standards-for-Maintaining-Security-of-Meetings-via-Electronic-Means,-B-E-2563-(2020)
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
    • ผู้ร่วมประชุม
    • กรณีที่ไม่ใช้บังคับตามมาตรา ๕ (๒)
    • ไม่จำต้องออกกฎหรือระเบียบ เพื่อกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อน
   • แนวปฏิบัติ
    • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   • (Eng)
    • DEVELOPMENT OF DIGITALITY FOR ECONOMY AND SOCIETY ACT B.E.2560(2017)
   • (คำอธิบาย)
    • สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
    • ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
    • ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยคณะที่ปรึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเฉพาะด้าน พ.ศ. ๒๕๖๐
    • ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๐
    • ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.๒๕๕๑
   • (Eng)
   • (คำอธิบาย)
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐
   • (Eng)
    • Asia-Pacific Space Cooperation Organization’s Operation Protection Act, B.E. 2550 (2007)
   • (คำอธิบาย)
    • สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
   • (Eng)
    • Personal Data Protection Act,B.E. 2562 (2019)
   • (คำอธิบาย)
    • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
   • พระราชกฤษฎีกา
    • พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (สิ้นผลใช้บังคับแล้ว)
    • พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ้นผลใช้บังคับแล้ว)
    • พระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ บางส่วนมาใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๖๖
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
    • ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓
    • ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ (สิ้นผลใช้บังคับแล้ว)
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ้นผลใช้บังคับแล้ว)
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการดำเนินงานอื่นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำคำสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๔๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติตามมาตรา ๒๔ (๑) และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่นตามมาตรา ๒๖ (๕) (ง) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมที่มิได้กระทำภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง แผนแม่บทการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐
    • ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
    • แนวปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : กรณีศึกษาจากข้อหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
    • แผ่นพับสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
    • ประโยชน์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
    • สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
    • สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวข้อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    • สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ หัวข้อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)
    • สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวข้อ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right)
    • สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวข้อ ความรับผิดและบทลงโทษ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
    • หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พิมพ์ครั้งที่ ๑
    • หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พิมพ์ครั้งที่ ๒
    • แนวทางการดำเนินการในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
    • แนวทางการดำเนินการในการแจ้งวัตถุประสงค์ และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
  • พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗
   • (Eng)
    • POSTALACT B.E.2477 (1934)
   • (คำอธิบาย)
   • พระราชกฤษฎีกา
    • พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตามความในพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒)
   • กฎกระทรวง
    • กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างประเทศในโรงพักสินค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
    • กฎกระทรวงอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
    • ข้อบังคับคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ฉบับที่ ๑ ว่าด้วยที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒
    • ข้อบังคับคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ประเภทร้านไปรษณีย์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
    • ข้อบังคับคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ประเภทร้านไปรษณีย์ไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่อง ให้ใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
   • (Eng)
    • Radio Communications Act, B.E. 2498 (1955)
   • (คำอธิบาย)
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
    • กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๙)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๑)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๓)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๔)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๔)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๕)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๐๖)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๐๗)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๑๑)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๑๒)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๔)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๑๕)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๑)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๓)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๒)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
    • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
    • กฎกระทรวงกำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
   • ระเบียบ
    • ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. ๒๕๖๕
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดให้ผู้ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ
    • ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
    • ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดให้อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม
    • ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง คุณสมบัติของหัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคม พนักงานวิทยุ และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุคมนาคมในเครือข่ายวิทยุคมนาคมกระทรวง
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้วิทยุคมนาคม ในเครือข่ายวิทยุคมนาคมกระทรวง
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอร่วมใช้คลื่นความถี่ การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม การจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และบัตรประจำเครื่องวิทยุคมนาคม
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
   • (Eng)
    • COMPUTER-RELATED CRIME ACT B.E. 2550 (2007)
   • (คำอธิบาย)
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
    • กฎกระทรวงกำหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
   • ระเบียบ
    • ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
    • ระเบียบว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
    • ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๖๐
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ.๒๕๖๐
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถี่และวิธีการส่ง ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ พ.ศ.๒๕๖๐
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕)
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
    • คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๒๕/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย นำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
    • คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๖๖ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๔ หรือไม่
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
    • (อินโฟกราฟิก) หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   • (Eng)
    • ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT, B.E. 2544 (2001)
    • ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT (NO.3), B.E.2562(2019)
    • ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT (NO.4), B.E.2562(2019)
   • (คำอธิบาย)
    • https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/ETA_infographic.aspx
   • พระราชกฤษฎีกา
    • พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๑
    • พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
    • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓
    • พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙
    • พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
    • พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ๒๕๖๕
    • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๕
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดทำแนวนโยบาย(Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์ พ.ศ. ๒๕๖๒
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพส. ๑/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพด. ๑/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนผู้ใช้บริการในราชอาณาจักรที่ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง (Average Monthly Active Users: AMAU)
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพส. ๒/๒๕๖๖ เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพส. ๓/๒๕๖๖ เรื่อง การพิจารณาความพร้อมของระบบงานสำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจ และการนำส่งรายงานผลการตรวจประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ลักษณะของการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีหน้าที่แจ้งรายการโดยย่อ
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพด. ๒/๒๕๖๖ เรื่อง แบบการแจ้งก่อนการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่งและแบบการแจ้งรายการโดยย่อสำหรับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามมาตรา ๘ วรรคสี่
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพด. ๓/๒๕๖๖ เรื่อง แบบการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลรายปี และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพด. ๔/๒๕๖๖ เรื่อง รายละเอียดการประกาศข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ผู้ใช้บริการทราบ
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพด. ๕/๒๕๖๖ เรื่อง แบบรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพด. ๖/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้หรือเยียวยาผู้ใช้บริการ ซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้บริการ หรือการอื่นที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง กำหนดบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕)
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการเลิกประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิติบุคคลอื่นที่สามารถเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต
    • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
    • (อินโฟกราฟิก) การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
   • (Eng)
    • The Statistics Act, B.E.2550
   • (คำอธิบาย)
    • http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib6/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4/2563/Summary_law_stat_2550.pdf
   • พระราชกฤษฎีกา
    • พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ (สิ้นผลใช้บังคับแล้ว)
   • กฎกระทรวง
    • กฎกระทรวงว่าด้วยการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓
    • กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างการเดินทางและการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
    • กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕)
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การทำสำมะโนและการสำรวจอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. ๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการทั่วประเทศ (นับจด) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการสํารวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ. ๒๕๖๐
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการทั่วประเทศ (แจงนับ) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๑
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๖๑
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจตัวอย่างที่พักแรม พ.ศ. ๒๕๖๑
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจตัวอย่างธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๑
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจตัวอย่างองค์การเอกชนไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ๒๕๖๑
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำ​รวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๒
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๒
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๓
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๓
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างที่พักแรม พ.ศ.๒๕๖๓
    • ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางบริการ พ.ศ. ๒๕๖๓
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการจัดทำสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี ๒๕๖๔)
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการ ในการสำรวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการทั่วประเทศ (งานแจงนับ) ปี ๒๕๖๕)
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒)
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๓ - ๔)
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการจัดทำสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑ - ๔)
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินงานในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ (สพค.๖๗)
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑ - ๔)
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๗
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๖๗
    • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจตัวอย่างธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๗
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
   • (Eng)
    • The Digital Council of Thailand Act B.E.2562
   • (คำอธิบาย)
    • สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕)
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
   • (Eng)
   • (คำอธิบาย)
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพส. ๕/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตและการพิจารณาความพร้อมของระบบงานสำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต (ใช้บังคับถึงวันที่ 21 พ.ย. 2567)
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   • (Eng)
    • EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, B.E. 2550 (2007)
   • (คำอธิบาย)
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
    • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
   • ระเบียบ
    • ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยการทําสัญญายืมและการทําสัญญาค้ำประกันในการให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
    • ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยการคืนสิ่งของที่ยืมและการชดใช้ค่าเสียหายจากการให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด
   • (ภาษาไทย)
    • ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด
   • (Eng)
    • The 21st Notification of Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy Re : Prohibition on wiretaps via telephone or any other communication devices
   • (คำอธิบาย)
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง การดูแล และสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์
   • (ภาษาไทย)
    • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง การดูแล และสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์
   • (Eng)
    • Announcement of National Council for Peace and Order No. ๒๖-๒๕๕๗ Subject "the surveillance and monitoring of the use of online social media"
   • (คำอธิบาย)
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
   • (Eng)
    • Cybersecurity Act B.E.2562 (2019)
   • (คำอธิบาย)
    • สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
   • พระราชกฤษฎีกา
   • กฎกระทรวง
   • ระเบียบ
    • ระเบียบ กมช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
    • ระเบียบ กกม. ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน กกม. พ.ศ. ๒๕๖๕
   • ข้อบังคับ
   • ข้อกำหนด
   • ประกาศ
    • ประกาศ กมช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
    • ประกาศ กมช. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
    • ประกาศ กมช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
    • ประกาศ กมช. เรื่อง การจัดตั้ง หน้าที่และอำนาจของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศ กมช. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศ กมช. เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและภารกิจหรือให้บริการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศ กกม. เรื่อง ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศ กมช. เรื่อง การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๔
    • ประกาศ กมช. เรื่อง ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ
    • ประกาศ กมช. เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
    • ประกาศ กกม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศ สกมช. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศ กมช. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดคุณลักษณะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศ กมช. เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศ กมช. เรื่อง มาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖
    • ประกาศ สกมช. เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๗
    • ประกาศ กกม. เรื่อง หน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล พ.ศ. ๒๕๖๗
   • หนังสือเวียน
   • หนังสือสังการ
   • คำสั่ง
   • คำพิพากษา
   • คำวินิจฉัยของศาล/คกก.
   • การตีความกฎหมาย
   • การตอบข้อหารือ
   • แนวปฏิบัติ
   • เอกสารสั่งการ/เอกสารอื่น ๆ
  • พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖
   • (Eng)
    • Emergency Decree on Measures for the Prevention and Suppression of Technological Crimes, B.E. 2566 (2023)
   • ระเบียบ
    • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการรับแจ้งความร้องทุกข์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
   • ประกาศ
    • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด
   • คำสั่ง
    • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
    • คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๕๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการฯ
  • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
   • (ภาษาไทย)
    • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๖


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A