ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ...
บริการประชาชน
รูปประชาสัมพันธ์โครงการอาสาจับตาออนไลน์ รับแจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
GCC 1111
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาครัฐ

 • - ส่งข้อความใน Inbox เพจ
 • - สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาครัฐ
  
รูปประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1212
Anti-Fake News Center TH
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
 • - แจ้งปัญหาข่าวปลอม
 • - เตือนภัยประชาชนให้รู้เท่าทันข่าวปลอม
  
รูปประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1212
1212 ETDA

ติดต่อเจ้าหน้าที่สายด่วน 1212
อีเมล: 1212@mdes.go.th
(พร้อมแนบหลักฐานประกอบ)

 • - พบเว็บผิดกฎหมาย
 • - ภัยคุกคามออนไลน์
 • - ปัญหาซื้อขายออนไลน์ หรือข้อสงสัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
  
...
กสทช.

ร้องเรียน SMS มีลักษณะหลอกลวง

 • Call Center 1200
รายละเอียด ดาวน์โหลด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 (13/03/2566) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (30/12/2564) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (12/05/2563) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (15/03/2562) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (23/05/2561) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (21/04/2560) pdf

รายละเอียด ดาวน์โหลด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 (11/06/2564) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (19/02/2564) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 (25/09/2562) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 (26/10/2561) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560 (11/10/2560) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2559 (28/09/2559) pdf

 • ประกาศ สป.ดศ. เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สป.ดศ.
  • ประกาศ สป.ดศ. เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สป.ดศ. (1 ไฟล์แนบ)
 • คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (1 ไฟล์แนบ)
 • การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)
  • คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) (1 ไฟล์แนบ)
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) - (ไฟล์ .docx) (1 ไฟล์แนบ)
 • ตารางต้นทุนผลผลิต
  • การคำนวณต้นทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ไฟล์แนบ)
  • ตารางต้นทุนผลผลิต 1-12 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ไฟล์แนบ)
  • ตารางต้นทุนผลผลิต 1-12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
  • รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง (1 ไฟล์แนบ)
 • คำแนะนำการเลือกใช้และดูแลรักษาความสะอาดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) (รวมถึงการปรับใช้กับการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine)) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • คำแนะนำการเลือกใช้และดูแลรักษาความสะอาดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) (รวมถึงการปรับใช้กับการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine)) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดาวน์โหลด)) (2 ไฟล์แนบ)
 • แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP)
  • แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (1 ไฟล์แนบ)
 • ข้อมูลอื่นๆ
  • ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (1 ไฟล์แนบ)
  • เอกสาร-แบบฟอร์ม
 • ข้อมูลสถิติ
  • ข้อมูลสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (2 ไฟล์แนบ)
  • ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้โครงกาารเน็ตประชารัฐ (1 ไฟล์แนบ)
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1 ไฟล์แนบ)
 • หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1 ไฟล์แนบ)
 • ตรากระทรวงฯ (LOGO) (2 ไฟล์แนบ)

 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads