ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ...
บริการประชาชน
รูปประชาสัมพันธ์โครงการอาสาจับตาออนไลน์ รับแจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
GCC 1111
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาครัฐ

 • - ส่งข้อความใน Inbox เพจ
 • - สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาครัฐ
  
รูปประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1212
Anti-Fake News Center TH
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
 • - แจ้งปัญหาข่าวปลอม
 • - เตือนภัยประชาชนให้รู้เท่าทันข่าวปลอม
  
รูปประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1212
1212 ETDA

ติดต่อเจ้าหน้าที่สายด่วน 1212
อีเมล: 1212@mdes.go.th
(พร้อมแนบหลักฐานประกอบ)

 • - พบเว็บผิดกฎหมาย
 • - ภัยคุกคามออนไลน์
 • - ปัญหาซื้อขายออนไลน์ หรือข้อสงสัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
  
...
กสทช.

ร้องเรียน SMS มีลักษณะหลอกลวง

 • Call Center 1200
รายละเอียด ดาวน์โหลด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 (13/03/2566) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (30/12/2564) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (12/05/2563) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (15/03/2562) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (23/05/2561) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (21/04/2560) pdf

รายละเอียด ดาวน์โหลด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 (11/06/2564) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (19/02/2564) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 (25/09/2562) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 (26/10/2561) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560 (11/10/2560) pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2559 (28/09/2559) pdf

 • ประกาศ สป.ดศ. เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สป.ดศ.
  • ประกาศ สป.ดศ. เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สป.ดศ. (1 ไฟล์แนบ)
 • คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (1 ไฟล์แนบ)
 • การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)
  • คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) (1 ไฟล์แนบ)
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ กทม. (ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) - (ไฟล์ .docx) (1 ไฟล์แนบ)
 • ตารางต้นทุนผลผลิต
  • การคำนวณต้นทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ไฟล์แนบ)
  • ตารางต้นทุนผลผลิต 1-12 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ไฟล์แนบ)
  • ตารางต้นทุนผลผลิต 1-12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ไฟล์แนบ)
 • รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
  • รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง (1 ไฟล์แนบ)
 • คำแนะนำการเลือกใช้และดูแลรักษาความสะอาดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) (รวมถึงการปรับใช้กับการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine)) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • คำแนะนำการเลือกใช้และดูแลรักษาความสะอาดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) (รวมถึงการปรับใช้กับการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine)) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดาวน์โหลด)) (2 ไฟล์แนบ)
 • แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP)
  • แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (1 ไฟล์แนบ)
 • ข้อมูลอื่นๆ
  • ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (1 ไฟล์แนบ)
  • เอกสาร-แบบฟอร์ม
 • ข้อมูลสถิติ
  • ข้อมูลสถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (2 ไฟล์แนบ)
  • ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้โครงกาารเน็ตประชารัฐ (1 ไฟล์แนบ)
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1 ไฟล์แนบ)
 • หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1 ไฟล์แนบ)
 • ตรากระทรวงฯ (LOGO) (2 ไฟล์แนบ)

 • สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
  • 2565-10. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนตุลาคม 2565
  • 2565-11. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  • 2565-12. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนธันวาคม 2565
  • 2566-1. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนมกราคม 2566
  • 2566-10. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนตุลาคม 2566
  • 2566-11. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
  • 2566-12. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนธันวาคม 2566
  • 2566-2. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  • 2566-3. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนมีนาคม 2566
  • 2566-4. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนเมษายน 2566
  • 2566-5. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  • 2566-6. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  • 2566-7. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
  • 2566-8. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนสิงหาคม 2566
  • 2566-9. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนกันยายน 2566
  • 2567-1. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนมกราคม 2567
  • 2567-2. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  • 2567-3. สถิติการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
  • 2565-1. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม 2565
  • 2565-10. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม 2565
  • 2565-11. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  • 2565-12. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนธันวาคม 2565
  • 2565-2. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  • 2565-3. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนมีนาคม 2565
  • 2565-4. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนเมษายน 2565
  • 2565-5. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
  • 2565-6. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  • 2565-7. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  • 2565-8. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  • 2565-9. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนกันยายน 2565
  • 2566-1. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม 2566
  • 2566-10. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม 2566
  • 2566-11. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
  • 2566-12. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนธันวาคม 2566
  • 2566-2. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  • 2566-3. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566
  • 2566-4. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนเมษายน 2566
  • 2566-5. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  • 2566-6. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  • 2566-7. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
  • 2566-8. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2566
  • 2566-9. สถิติการให้บริการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ประจำเดือนกันยายน 2566
 • สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน
  • 2565-10. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2565
  • 2565-11. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  • 2565-12. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2565
  • 2566-1. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2566
  • 2566-10. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2566
  • 2566-11. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
  • 2566-12. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2566
  • 2566-2. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  • 2566-3. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2566
  • 2566-4. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2566
  • 2566-5. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  • 2566-6. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  • 2566-7. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
  • 2566-8. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2566
  • 2566-9. สถิติการบริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2566
 • สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • 2566-1. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566
  • 2566-10. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2566
  • 2566-11. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
  • 2566-12. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2566
  • 2566-2. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  • 2566-3. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2566
  • 2566-4. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนเมษายน 2566
  • 2566-5. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนพฤษภคม 2566
  • 2566-6. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  • 2566-7. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
  • 2566-8. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2566
  • 2566-9. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนกันยายน 2566
  • 2567-1. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2567
  • 2567-2. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  • 2567-3. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2567
  • 2567-4. สถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2567
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A