ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สคส. Infographic
         + Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ กรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ หลักความรับผิดโดยเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ แนวทางในการถอนความยินยอม (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่จัดให้มี DPA จะมีความผิดตาม PDPA หรือไม่ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ กรณีตัวอย่างการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ กรณีใดบ้างที่ต้องแต่งตั้งตัวแทนในราชอาณาจักร (เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565) <<เข้าชม>>
 
         + Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ หน่วยงานของรัฐกับการใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 24 (5) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ การอมรมและการสร้างความตระหนักรู้ เป็นหน้าที่ขององค์กร (Training & Awareness) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ การกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ รูปแบบการแจ้งวัตถุประสงค์ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ตัวอย่างการขอความยินยอมที่แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งและให้ความยินยอมอย่างอิสระ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565) <<เข้าชม>>
 
         + Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ แนวทางการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียด (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ตัวอย่างการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ตัวอย่างการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียด (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ตัวอย่างการให้ความยินยอมในกรณีผู้เยาว์ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565) <<เข้าชม>>
 
         + Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ แนวทางในการดำเนินการขอความยินยอม (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ตัวอย่างกรณีที่ต้องจัดให้มีข้อตกลงการประมวลผล (DPA) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ วงจรชีวิตข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ รู้หรือไม่ ? เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ รู้หรือไม่ ? เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ รู้หรือไม่ ? เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
 
         + Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ กรณีที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอาจมีคำสั่งไม่รับเรื่องหรือสั่งยุติเรื่องร้องเรียน (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ข้อมูลสุขภาพ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ หน้าที่เบื้องต้นของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ 5 เรื่องที่หน่วยงานรัฐต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ กรณีตัวอย่างเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565) <<เข้าชม>>
 
         + Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ประเภทผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับยกเว้นการจัดทำบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ หลักการสำคัญเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตามระดับของความร้ายแรงของการกระทำความผิด (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
 
         + Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ 10 เรื่อง ที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ 4 เรื่อง ไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ PDPA ยกเว้นไม่ใช้บังคับกับกิจกรรมในครอบครัว (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ เปรียบเทียบความรับผิดทางแพ่งของ PDPA กับกฎหมายอื่น (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ จะรู้ได้อย่างไรว่า แค่ไหนเหมาะสมสำหรับการใช้ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ มาตรการในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ตาม PDPA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ มาตรการในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ สำหรับเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) <<เข้าชม>>

         
+ Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับ 3 Steps ของการจ้างงาน (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่อาจปรับใช้ให้สอดคล้องกับ มาตรา 37 (1) โดย NIST CSF (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ความหมาย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามหลัก PDPA และ GDPR (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ข้อยกเว้นใน PDPA สำหรับกิจการสื่อมวลชน (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโทษอาญาในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565) <<เข้าชม>>
            ++ แนวทางการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565) <<เข้าชม>>

         
+ Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ ตัวอย่างเอกสารที่อาจจัดทำเพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ หลักความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมที่สอดคล้องกับหลักความอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่เก็บข้อมูลของชาวต่างชาติ จะต้องปฏิบัติตาม PDPA หรือไม่ ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ กรณีใดบ้างที่แม้ Data Controller หรือ Data Processor ซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร ก็อาจต้องปฏิบัติตาม PDPA ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ข้อตกลงระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ 6 ขั้นตอนพร้อมรับ DSRs (Data Subject Requests) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) <<เข้าชม>>

         
+ Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ กรณีใดบ้างที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจต้องลบข้อมูลส่วนบุคคล ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) <<เข้าชม>>
            ++ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมทำได้หรือไม่ ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) <<เข้าชม>>
            ++ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องได้ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) <<เข้าชม>>
            ++ หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) <<เข้าชม>>
            ++ พร้อมหรือยัง ? กับกฎหมาย PDPA ที่จะใช้บังคับ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) <<เข้าชม>>
            ++ กรณีใดบ้างต้องแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) <<เข้าชม>>

         
+ Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ การประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ข้อตกลงการประมวลผล หรือ DPA คืออะไร ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ การขอความยินยอมจาก ผู้เยาว์ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ การขอความยินยอมจาก คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ รู้หรือไม่ ? เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to Erasure) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ เมื่อเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลควรทำอย่างไร ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565) <<เข้าชม>>

         
+ Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ ท่านเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็นหรือไม่ ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ กรณีแบบไหนที่เรียก “ความอิสระในการให้ความยินยอม” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Responsibilities of a Data Controller) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ หน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Responsibilities of a Data Processor) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics Data) คืออะไรในความหมายของ PDPA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ อะไรบ้างที่เป็นข้อมูลชีวภาพ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564) <<เข้าชม>>

         
+ Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ DPO (Data Protection Officer) คือใคร ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) <<เข้าชม>>
            ++ พนักงานในบริษัทเป็น DPO ได้หรือไม่ ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) <<เข้าชม>>
            ++ Privacy Policy กับ Privacy Notice ต่างกันอย่างไร [Part 1] (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) <<เข้าชม>>
            ++ Privacy Policy กับ Privacy Notice ต่างกันอย่างไร [Part 2] (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ROPA (Records of Processing Activities) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) <<เข้าชม>>
            ++ การถอนความยินยอม (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ประเภทของคุกกี้ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) <<เข้าชม>>

         
+ Infographic สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ Cookies เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ พนักงานหรือส่วนงานในองค์กร เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่ ? (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ สิ่งที่ควรดำเนินการ หากหน้าเว็บไซต์มีการใช้ Cookies สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ตั้งค่า Website อย่างไร ? ให้ลดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ วิธีการลบข้อมูล Cookies ของ Google Chrome (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564) <<เข้าชม>>

         
+ Infographic การดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
            ++ กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ กิจกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ PDPA กับการพัฒนานวัตกรรม (เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>
            ++ Privacy by Design (เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>
            ++ กรอบการกำกับดูแลข้อมูลดิจิทัลของอาเซียน (ASEAN Framework on Digital Data Governance) (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>
            ++ Roadmap to CBPRs (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>

         
+ Infographic สาระน่ารู้จากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
            ++ ep.3 “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.3.1 “สิทธิการได้รับแจ้ง (Right to be Informed)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.3.2 “สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.3.3 “สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.3.4 “สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.3.5 “สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be Forgotten)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.2 “หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563) <<เข้าชม>>
            ++ ep.2.1 “Vital Interest” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.2.2 “สัญญา (Contract)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.2.3 “ภารกิจของรัฐ (Public Task)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.2.4 “หน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligations)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.2.5 “ประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.2.6 “ความยินยอม (Consent)” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) <<เข้าชม>>
            ++ ep.1 “ใครเป็นใครใน PDPA” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563) <<เข้าชม>>
            ++ ep.1.1 “พนักงาน ไม่ใช่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) <<เข้าชม>>
            ++ ep.1.2 “พนักงาน ไม่ใช่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563) <<เข้าชม>>

         
+ Infographic สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563) 
<<เข้าชม>>

สคส. บทความ
         + การขอความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
         + เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565) <<เข้าชม>>
         + สาระสำคัญประกาศกฎหมายลำดับรองภายใต้ PDPA 4 ฉบับ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565) <<เข้าชม>>
         + ความยินยอม ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565) <<เข้าชม>>
         + ความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565) <<เข้าชม>>
         + Check List การเตรียมความพร้อม PDPA ของหน่วยงาน (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) 
<<เข้าชม>>
         + แนวทางจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) 
<<เข้าชม>>
         + ระบบบริหารด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565) 
<<เข้าชม>>
         + หน้าที่ดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565) 
<<เข้าชม>>
         + หน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม (เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) 
<<เข้าชม>>
         + ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : บทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564) 
<<เข้าชม>>

สคส. วิดีโอ / คลิป
         + คลิปสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
            ++ ep.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ep.2 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ep.3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ep.4 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>
            ++ ep.5 ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) <<เข้าชม>>

         
+ วิดีโอบรรยายหลักการสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ep.1 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564) <<เข้าชม>>
         + วิดีโอบรรยายหลักการสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ep.2 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564) <<เข้าชม>>
         + วิดีโอบรรยายหลักการสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ep.3 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564) <<เข้าชม>>
         + คลิปกลไกเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564) <<เข้าชม>>
         + คลิปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563) 
<<เข้าชม>>
         + คลิปแนะนำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563) 
<<เข้าชม>>

สคส. หนังสือ / แผ่นพับ / Roll Up
         + หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [พิมพ์ครั้งที่ 3] (เผยแพร่เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565) <<เข้าชม>>
         
+ หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [พิมพ์ครั้งที่ 2] (เผยแพร่เมื่อเดือน ตุลาคม 2563) 
<<เข้าชม1>> หรือ <<เข้าชม2>>
         + หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [พิมพ์ครั้งที่ 1] (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) 
<<เข้าชม>>
         + สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) 
<<เข้าชม>>
         + แผ่นพับสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) 
<<เข้าชม>>
         + Roll Up สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563) <<เข้าชม>>
         + ประโยชน์ที่จะได้รับจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เผยแพร่เมื่อเดือน ตุลาคม 2562) <<เข้าชม>>


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads