ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
    • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
    • ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    • ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • คู่มือการใช้งานศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ในส่วนของช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ 1111
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads