ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO)

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer: CCO) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กลับสู่ด้านบน

หน้าที่และอำนาจ
หน้าที่และอำนาจ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.) มีดังนี้
1. เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในสำนักงานปลัด และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัด และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดสำนักสำนักงานปลัด และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
    อ้างอิง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
กลับสู่ด้านบน

โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.) มีดังนี้
กลับสู่ด้านบน

กลับสู่ด้านบน

icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads