ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
งานตรวจราชการ

 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของชาติและของหน่วยงานของรัฐ ๒. เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติ ๓. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน หรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ๔. เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ๕. เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
อำนาจหน้าที่ ๑. สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ๒. สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาโดยด่วน ๓. สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐชี้แจง ให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา ๔. สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับร้องเรียนหรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ ๖. เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนำ หรือปรึกษาหารือร่วมกัน
 คำสั่งแผนการตรวจราชการประจำปี
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๖๘/๒๕๖๔ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๕๙/๒๕๖๓ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๘๔/๒๕๖๑ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


แนวทางการตรวจราชการประจำปี
- แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- แผนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ดศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- แผน/แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แผน/แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


คำสั่งแบ่งเขตตรวจราชการ
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๑๐๗/๒๕๖๖ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๗๔/๒๕๖๕ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๔๒/๒๕๖๕ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๔๔/๒๕๖๔ เรื่องมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๕๔/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๘๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
รายงานการตรวจราชการประจำปี


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A