ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 


           

               

              
ปลัดกระทรวงฯ ประกาศ  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน EIT ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน EIT ประจำปี 2566https://itas.nacc.go.th/go/eit/fq5rsp
เรื่องร้องเรียน
คำแนะนำการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ในการร้องเรียนการทุจริตควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ร้องเรียน
2. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน
3. ข้อกล่าวหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
4. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาการทุจริตอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด
5. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล (e-mail) ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน หรือขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจน สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ - สกุลจริงถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ อาจไม่รับหรือไม่ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้
6. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
7. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุด

ยื่นแบบร้องเรียนออนไลน์


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ความเป็นมา

                 จากปัญหาการทุจริตที่ผ่านมา มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยมุ่งการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

                 โดยรัฐบาลได้เสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ขึ้นมา ๓ ระดับ คือ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นกลไกระดับนโยบาย มีนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน กรรมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติให้เป็นกลไกขับเคลื่อนภาพรวมระดับประเทศ และกลไกระดับปฏิบัติการ โดยการออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประจำอยู่ทุกส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ปัจจุบันมีจำนวน ๓๕ ศูนย์ ให้เป็นกลไกประสานงาน กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต กับหน่วยงานภายใต้กำกับทั้งหมด ซึ่งได้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกลไกขับเคลื่อนประสาน กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะที่สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

                 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านคุ้มครองจริยธรรม ดังนี้

วิสัยทัศน์ "กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต"
พันธกิจ "การป้องกันและปราบปรามการทุจิต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัต์สุจริต"
เป้าประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เพื่อยกระดับจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
อำนาจหน้าที่ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด
3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. รับข้อรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
5. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่งการหรือร้องขอ
6. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
7. ส่งเสริมให้ทุกภาพส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
8. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานจริยธรรม
1. งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการระดับกระทรวง หรือระดับกรม
3. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสำนักงาน ก.พ.
5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ
แผนปฏิบัติการ

รายการแผนปฏิบัติการ
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม  ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 -2570 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราปบรามการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 -2570
-แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
-แผนปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-แผนปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-แผนปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-แผนปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน
-รายงานสรุปสถิติการับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
-รายงานสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือนมกราคม 2567
-รายงานสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2566
-รายงานสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
-รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในการส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
-รายงานสรุปสถิติและผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
-รายงานสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2566
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ของ สป.ดศ. (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
-รายงานสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือนกันยายน 2566
-รายงานสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2566
-รายงานสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
-รายงานสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2566
-รายงานสรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
-รายงานสรุปสถิติการรับเรื่องการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือนเมษายน 2566
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
-รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ของ สป.ดศ. (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
-รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สป.ดศ.
-หนังสือเสนอปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับทราบรายงานผลการดำเนินการงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
-รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร ของ สป.ดศ. ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
-รายงานสรุปผลการระดมความคิดเห็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤติ
-รายงานสรุปสถิติและรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการรับร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
- รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือน
-รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การสร้างการรับรู้เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
-การประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ สป.ดศ.
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
-รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความฌปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เดือนมิถุนายน 2563
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน)
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
-ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศเจตจำนงค์ในการปฏฺบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 2)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 1)
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ สป.ดศ. รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการต่อต้านการทุจริต สป.ทก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการต่อต้านการทุจริต สป.ทก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ประกาศ

รายการประกาศ
-คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของงานประชุม/อบรม/สัมมนา
-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันปราบปรามฯ (หนังสือ ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว3038 ลว.28 พ.ค. 63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พรบ.ปราบปรามฯ (หนังสือ ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว2885 ลว.21 พ.ค. 63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ (หนังสือ ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว1998 ลว.3 เม.ย. 63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา7แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯหนังสือป.ป.ง.ด่วนที่สุดที่ปง0004.4/ว1822ลว.26มี.ค.63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา7แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ(หนังสือป.ป.ง.ด่วนที่สุดที่ปง0004.4/ว1714ลว.20มี.ค.63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ (หนังสือ ป.ป.ง.ด่วนที่สุดที่ ปง 0004.4/1522
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ (หนังสือ ป.ป.ง.ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว1308 ลว.28 ก.พ.63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 3/2563)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 2/2563)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 1/2563)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลจริยธรรม

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


รายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
-การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ในปี พ.ศ. 2566
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง ประกาศเจตจำนงไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่องแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ทางจริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สป.ดศ.
-แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ดศ.
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ดศ.
-รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-แนวทางการการปฏิบัติตามนโยบายการรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง ปดศ. ประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. เรื่อง ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตราการ กลไก และระบบการดำเนินการในการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.ดศ
-หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏฺบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. เรื่อง การเผยแพร่แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 3 และ 4
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. เรื่อง การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การสร้างการรับรู้เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ. 2565
-หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.ดศ.
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.ดศ. 
- แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมครุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
-หนังสือเวียนประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตสำหรับการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินสูงของ สป.ดศ.
-หนังสือแจ้งเวียนประกาศ สป.ดศ. เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงานฯ
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการพัฒนาเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ของบุคลากร
-การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2564
- ประกาศรายชื่อข้าราชการดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ของ สป.ดศ.
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ราชการส่วนกลาง) 
- หลักเกณ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ราชการส่วนกลาง)
- การประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อรับทราบ ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มาตรการป้องกันการทุจริต

รายการมาตรการป้องกันการทุจริต
-หนังสือ สป.ดศ. แจ้งหน่วยงานให้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตสำหรับหระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
-หนังสือ สป.ดศ. แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตสำหรับกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตสำหรับกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
-แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-หนังสือเสนอผู้บริหาร เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-หนังสือเสนอผู้บริหาร เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ "ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต"
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับเพิ่มเติม)
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏฺบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่องเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมภิบาล
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มตราการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ด้านคุณธรม จริยธรรม ของ สป.ดศ.
- ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ. 2565
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2564
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขอสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2563
- มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ สป.ดศ.
- แบบแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระบวนการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดทำ  TOR  ของ สป.ดศ.
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ 2562
- นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2561
- ประกาศมาตราการ กลไกเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการกลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กระทรวง
- ประกาศ เรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการรับหรือการให้สินบน
- แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการรับหรือให้สินบน
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2560
- ปดศ. แสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

สิ่งพิมพ์เผยแพร่

รายการสิ่งพิมพ์เผยแพร่
- บทความ 35/2563 ไม่ยอมตามใจ
- บทความ อ.34/2563 ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น
- บทความ อ. 33/2563 จบได้สวย
- บทความ 32/2563 เปลี่ยนตัวผู้เล่น
- บทความ 31/2563 มีอะไร ผมขอหมด
- บทความ ๒๕/๒๕๖๓ ขอไปสู้คดีต่อ
- บทความ อ.๒๔/๒๕๖๓ คนเดียวกันหรือเปล่า
- บทความ อ.๒๓/๒๕๖๓ บ้านผมไม่ตรงตามแบบ
- บทความ ๒๒/๒๕๖๓ แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้
- บทความ ๒๑/๒๕๖๓ "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน
- บทความ ๒๐/๒๕๖๓ 5 ปี มีงานอะไรบ้าง
- บทความ อ.๑๙/๒๕๖๓ ข้อมูลคนต่างด้าว
- บทความ อ.๑๘/๒๕๖๓ คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
- บทความ ๑๗/๒๕๖๓ ทำไมสองมาตรฐาน
- บทความ ๑๖/๒๕๖๓ แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย
- บทความ อ. ๖๐/๒๕๖๒ ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด
- บทความ อ. ๕๙/๒๕๖๒ สร้างขึ้นมาได้อย่างไร
- บทความ อ. ๕๘/๒๕๖๒ ขอข้อมูลเพราะตกใจ
- บทความ ๕๗/๒๕๖๒ ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย
- บทความ ๕๖/๒๕๖๒ เอาไหม โครงการนี้
- บทความ อ. ๕๕/๒๕๖๒ ขอเพื่อสู้ต่อไป
- บทความ อ. ๕๔/๒๕๖๒ เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน
- บทความ ๕๓/๒๕๖๒ คนงานไปไหน
- บทความ ๕๒/๒๕๖๒ ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม ?
- บทความ ๕๑/๒๕๖๒ ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก

แบบฟอร์ม

คู่มือ

รายการคู่มือ
-คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
-คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
-คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
-คู่มือการประเมิน ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2(พ.ศ. 2566-2570)
-คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่ 
-คู่มือการประเมิน ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม พิมพ์ครั้งที่ 2(พ.ศ. 2565)
-คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- คู่มือ การประเมิน ITA 2561
-คู่มือการประเมิน ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
- คู่มือหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน
- คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Application "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103"

กิจกรรม


ITA2020


หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา


คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

คำสั่งแต่งตั้ง
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2565
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561
-คำสั่ง สป.ดศ. เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
-คำสั่ง สป. เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พ.ศ. 2558
-คำสั่ง สป. เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พ.ศ. 2556
-คำสั่ง สป. เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พ.ศ. 2555
-คำสั่ง สป. เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พ.ศ. 2554
-คำสั่ง สป. เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พ.ศ. 2553
ติดต่อ ศปท.

icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads