ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ...
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์

ceo
นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ
ประวัติการศึกษา
 • ๐ หลักสูตร The Making of the Digital Board
 • ๐ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
 • ๐ หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง
 • ๐ หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • ๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ๐ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ๐ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
 • ๐ 2 พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๐ 25 ก.พ. 2565 – 1 พ.ย. 2566 : อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
 • ๐ 5 ธ.ค. 2564 - 24 ก.พ.2565 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๐ 9 พ.ย.2563 - 4 ธ.ค.2564 : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๐ 7 ก.พ. – 8 พ.ย. 2563 : รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ๐ 17 พ.ย. 2560 – 6 ก.พ. 2563 : หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ๐ รักษาการหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่องทางการติดต่อ
 • ๐ โทรศัพท์ : 02-141-6662
 • ๐ อีเมล : saraban@mdes.go.th
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads