ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ
 • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนหลัง)
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนหลัง)
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2563
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
 • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2563
 • แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ะระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร