ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
เกี่ยวกับ CIO


นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Ministry Chief Information Officer : MCIO) 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Department Chief Information Officer : DCIO) 
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน


ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
- 12 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน  ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 7 มีนาคม 2562 - 11 กรกฎาคม 2564   ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา
- 20 พฤศจิกายน 2558 - 6 มีนาคม 2562   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss