ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เกี่ยวกับ CIO
ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกระทรวง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Ministry Chief Information Officer : MCIO) 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Department Chief Information Officer : DCIO) 
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน


ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง
- 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน    ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562     ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
- พ.ศ. 2560 - 2561     ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
- พ.ศ. 2557 - 2560     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร