ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงจากฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 เฉพาะรายการที่ 6 – 12)

ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2
(ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
(ปรับปรุงจากฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 เฉพาะรายการที่ 6 – 12)

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25645 กุมภาพันธ์ 2564

หากมีข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์สามารถส่งมาได้ที่
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือที่ team_network@mdes.go.th

หมายเหตุ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า กระทรวงฯ ขอยกเลิกประกาศประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2
(ร่าง) เกณฑ์ราคากลางฯ ที่ประกาศบนเว็บไซต์กระทรวงฯ (https://www.mdes.go.th) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางด้านเอกสาร

ไฟล์แนบ:


icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร