ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
แถลงความสำเร็จโครงการ Smart School Bus : รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย


                 วันนี้ (24 ตุลาคม 2566) นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ Smart School Bus โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันและส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนอัจฉริยะต้นแบบ ( Smart School Bus Showcase) ที่เหมาะสม ให้กับการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่มีความพร้อม โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวรายงานฯ ณ ห้อง Magic 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
 
______________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads