ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
“ชัยวุฒิ” หารือ ICDL ยกระดับการพัฒนาทักษะดิจิทัลคนไทย


            วันนี้ ( 24 กรกฎาคม 66) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) หารือร่วมกับ คุณเดเมียน โอซุลลิแวน (Damian O’Sullivan) ประธานบริหารของมูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป คุณ ทินา วู (Tina Wu ) ผู้จัดการทั่วไป ICDL Asia และ Dr. Hugh O’Connell กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล เพื่อวางแนวทางการยกระดับทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพกำลังคนดิจิทัลและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
             ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมและยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของแรงงานไทยให้มีความสอดคล้องและได้มาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand และ Thailand 4.0 มาเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยมีกำลังคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายดิจิทัลไทยแลนด์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป
 
___________________________


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads