ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศราฐกิจและสังคมเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 70 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการและเทคนิคในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลในทางปฏิบัติและช่วยปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads