ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
“นายกรัฐมนตรี” ลุยเชียงราย ตรวจโครงข่าย 5G นำร่องดอยผาหมีสู่ “เกษตรดิจิทัล”


      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการนำร่อง “เกษตรดิจิทัล” ด้วยเทคโนโลยี5G Platform บน GDCC (ระบบคลาวด์กลางภาครัฐที่ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย โดยมี นายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ..สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจํากัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าการนำร่อง “เกษตรดิจิทัล” ระบบสมาร์ทฟาร์มโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart farming) และโครงการพืชมูลค่าสูง อาทิ แปลงผัก แปลงวานิลลา ต่อยอดผลผลิตโครงการดอยตุง พร้อมขับเคลื่อนเป้าหมายใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างประโยชน์ครอบคลุมทุกภาคส่วน ของไทย รวมถึงสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรและยกระดับชุมชน ที่มอบหมายให้กระทรวงดีอีเอส เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ

 

       นายชัยวุฒิ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบให้ดำเนินโครงการนำร่องการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย ด้านการส่งเสริมเกษตรดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยี Internet of Thing ในการควบคุมการเพาะปลูกอัตโนมัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สร้างรายได้ ลดปัญหาความยากจน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี 5G  ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย โดยนําร่องปลูกพืชวานิลลา บนพื้นที่ไหล่เขาและชายขอบ รวมถึงการปลูกพืชในโรงเรือนแบบ EVAP (Evaporative Cooling System) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาการเกษตร ภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรดิจิทัลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมิติใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเพาะปลูก โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเกษตรกรรม ทั้งควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การให้น้ำ ให้ปุ๋ย และการเก็บเกี่ยว ผ่านระบบมือถือ แทนการใช้แรงงานคน และการพยากรณ์อากาศแบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเกิดความแม่นยำ สามารถผลิตสินค้าออกมาได้ตรงความต้องการของผู้บริโภคและตลาดในปริมาณที่เหมาะสมพอดี

 

        สำหรับศูนย์ฝึกอบรมผาหมี เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิจัยและพัฒนาพืชมูลค่าสูง ทำแปลงสาธิตวานิลลา พืชตระกูลกล้วยไม้ (1 ใน 5 ผลผลิตที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกต่อยอดผลผลิตหลากหลายในโครงการดอยตุง หวังยกระดับพัฒนาเกษตรครบวงจรสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและชุมชน อาทิ โกโก้ กัญชง พืชกลุ่ม Superfood เป็นต้น รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง  ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ ลดปัญหาความยากจน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ

 

          ทั้งนี้ โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี 5G ได้มีการพัฒนาและจัดการระบบการรดน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ช่วยควบคุมดูแลการเพาะปลูก (IoT Controllers) และอุปกรณ์วัดสภาพแวดล้อมแปลงปลูก (IoT Sensors) ในบริเวณแปลงวานิลลา และโรงเรือน EVAP การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 5G และเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) และพัฒนาซอฟต์แวร์สมาร์ทฟาร์ม และการเก็บบันทึกข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาระบบ Cloud GDCC ให้รองรับการเชื่อมต่อเทคโนโลยี IoT Smart farm และจัดเก็บข้อมูล Big Data ภาคเกษตรของไทย พร้อมรองรับการขยายผลไปสู่เกษตรกรไทย และพืชทดลองชนิดอื่น  ต่อไปในอนาคต

 

_____________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A