ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
“ชัยวุฒิ” โชว์เน็ตประชารัฐ ลดช่องว่างการเข้าถึงดิจิทัล ในการประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่เกาหลีใต้ รับความท้าทาย ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล


            เกาหลีใต้ (10 พ.ย.65) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค Asia – Pacific Digital Ministerial Conference สมัยที่ 1 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Science and ICT) ของสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) โดยมี ดร. ลี จอง โฮ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยรัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูง ร่วมด้วยนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาฯ เอสแคป เข้าร่วมการประชุมฯ

 

           โดยในการประชุมฯ ได้มีการหารือสถานะ ความท้าทาย และแนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความร่วมมือดิจิทัลในระดับภูมิภาค ตามเจตจำนงที่ประเทศสมาชิกเอสแคปให้ไว้ในปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งเอสแคป รวมทั้งการรับรองปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อกำหนดอนาคตร่วมกัน (Ministerial Declaration on Digital Cooperation for Shaping Our Common Future) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมในครั้งนี้

 

           นอกจากนี้ รัฐมนตรี/ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกเอสแคป ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นโยบายและการดำเนินการที่ประเทศของตนดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงและราคาเข้าถึงได้ เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลให้เป็นสังคมดิจิทัลที่ครอบคลุมและเท่าเทียม

 

           นายชัยวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกระทรวงดีอีเอส ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นับเป็นแรงกระตุ้นและเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วโลกเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้ให้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้กำหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยได้การดำเนิน “โครงการเน็ตประชารัฐ” ขึ้นเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลอื่น ๆ ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย – แปซิก เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่เจริญเติบโตและยั่งยืน

 

            พร้อมกันนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังร่วม หารือทวิภาคีกับ นายเอซ่า สาเรพูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ด้านความร่วมมือเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือและประสบการณ์ ด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกัน

 

************************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss