ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส คัดสรรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดีป้า-เอ็นที ได้คะแนนประเมินสูงสุด

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผ่านการประชุมออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องการประเมินองค์กรคุณธรรม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จำนวน 1 องค์กร ทั้งนี้ องค์กรภายในสังกัดได้มีการประเมินองค์กรคุณธรรม โดยประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 2) ระดับองค์กรคุณธรรม และ 3) ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัด จำนวน 8 องค์กร โดยมี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ได้คะแนนนำสูงสุด ซึ่งทั้ง 2 องค์กร จะเข้าสู่เกณฑ์การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่นจำนวน 1 องค์กร ต่อไป และองค์กรอื่นๆ ซึ่งมีคะแนนรองลงมาเป็นระดับองค์กรคุณธรรม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมภายในหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่ระเบิดจากข้างใน โดยบุคลากรในองค์กรร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss