ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมจริยธรรมicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A