ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
“ชัยวุฒิ” โชว์โครงการใหญ่จากกองทุนดีอี หนุน มธ. จัดตั้งศูนย์ Thammasat AI Center


                “ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat AI Center)” ปลื้มเป็นโครงการเด่นภายใต้การสนับสนุนของกองทุนดิจิทัลฯ โชว์เคสความร่วมมือรัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา มุ่งวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างระบบนิเวศรับตัวเลขมูลค่าตลาดโลกที่คาดว่าจะสูงถึง 565 ล้านล้านบาท ในปี 2573 และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงสุดถึง 26%

 

                 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวในโอกาสเป็นประธานการเปิดศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า ศูนย์ Thammasat AI Center แห่งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน AI ของประชาชนที่มีความสนใจ รวมถึงการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวิจัยด้าน AI เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสังคม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ AI ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น

 

                 จากกระแสใหม่ๆ ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลกเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งส่งเสริมองค์กรต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ การพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ และล่าสุด ได้สนับสนุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้ง Thammasat AI Center AI  ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่จะช่วยกันยกระดับศักยภาพของคนไทยและประเทศไทย เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากภาคการศึกษา    

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                 นายชัยวุฒิ กล่าวว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง และเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตและธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล ด้วยความโดดเด่นของเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้รูปแบบการทำงานและการตัดสินใจผ่านข้อมูลจำนวนมาก ทำให้การตัดสินใจหรือการทำงานของ AI มีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อย ๆ จากการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลนาดใหญ่ หรือ Big Data จึงทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมาก

 

                  ทั้งนี้ มีตัวเลขคาดการณ์ว่า มูลค่าการตลาด AI ทั่วโลกจะสูงกว่า 15.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 565 ล้านล้านบาท ในปี 2573 เพิ่มมูลค่าถึง 26% นำไปสู่โอกาสพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต

 

                  ผมเชื่อมั่นว่า หลังจากที่ศูนย์ Thammasat AI Center ได้เปิดดำเนินการแล้ว ท่านจะได้เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี AI สร้างระบบนิเวศชุมชนใช้ AI เป็นเครื่องมือดำเนินธุรกิจ  และหวังว่าจะกระตุ้นให้เกิดการคิดพัฒนาต่อยอดการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ใน Use Cases ใหม่ๆ” นายชัยวุฒิกล่าว

 

                    ด้าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการขับเคลื่อนโครงการใหม่ๆ พัฒนานวัตกรรม ความรู้ และทักษะด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน นอกจาก Thammasat AI Center แล้ว ยังได้ริเริ่มโครงการใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ Medical Valley ต้นแบบศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 2. โครงการ 88 sandbox ศูนย์การเรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการแห่งอนาคต 3. โครงการ TU Metaverse ที่จะสร้าง campus ที่ 5 ใน Metaverse พร้อมหลักสูตร AI ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก สอน online และ offline ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กว่า 60 องค์กร พัฒนานวัตกรและวิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ เสริมศักยภาพ AI ของประเทศ

 

***************************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A