ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม” ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค


             เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวกัลยา ชินาธิวร รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม” ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้คนไทยตื่นตัวต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคที่จะเกิดขึ้น พร้อมนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ 64 (The 64th APEC Telecommunications and Information Working Group: APEC TELWG 64) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งไทยได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ให้ความสำคัญ 3 ประเด็น ผ่านการจัดกิจกรรมการประชุมโต๊ะกลม (Roundtable) ประกอบด้วย (1) การสร้างกำลังคนดิจิทัลยุค Next Normal (2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมใหม่ ๆ เพื่อลดข้อจำกัดในการพัฒนาสังคมดิจิทัลในอนาคต และ (3) การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ

 

************************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A