ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส จัดร่วมระดมความคิดเห็น กำหนดทิศทางด้านยุทธศาสตร์ นำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ เน้นขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่


        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565  โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ทแอนด์สปา      .ชะอำ .เพชรบุรี  โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

         ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการเพิ่มศักยภาพระบบปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทของกระทรวงดิจิทัลฯ ในการขับเคลื่อนภารกิจระดับประเทศที่สำคัญในหลายเรื่องซึ่งกระทรวงจะต้องเร่งดำเนินการและกำหนดทิศทางงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนนำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ 

 

         ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมครั้งนี้  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อจะได้บทสรุปแนวทางการดำเนินงาน และการประสานร่วมมือกันในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องเกี่ยวเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศชาติและลงสู่ประชาชนต่อไป

 

_______________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss