ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน “Digital Transformation 2022” บรรยายหัวข้อ “PDPA Basic Human Rights in Digital World”


             เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปฎิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมงาน“Digital Transformation 2022” โดยเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “PDPA Basic Human Rights in Digital World” จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

              การบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (PDPA) โดยเฉพาะในประเด็น ความสัมพันธ์ของ PDPA กับรัฐธรรมนูญ สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และโลกในยุคดิจิทัล รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน PDPA และได้มีการตอบข้อซักถาม

 

*************************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss