ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส เร่งติดตามความคืบหน้า เน็ตประชารัฐ ระบบสื่อสาร Trunked Radio การนำเทคโนโลยี Metaverse สร้างประโยชน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล


              เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 25 ส.ค.65 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นสำคัญเรื่องการติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายนายกรัฐมนตรี แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความคืบหน้าการขับเคลื่อนระบบสื่อสาร Trunked Radio และการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Metaverse และกรอบนโยบายการกำกับดูแล

 

                นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อาทิ การประชุม APEC Digital Economy Steering Group (DESG) การบูรณาการการเชื่อมต่อทางเทคนิคระบบ National Digital Trade Platform (NDTP) และระบบ National Single Window (NSW) สำหรับการนำเสนอในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซียแปซิฟิก (APEC 2022) การประชุม APCC Working Group Meeting และ APEC Climate Symposium การส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐมาใช้งาน e-Meeting platform ที่ได้รับการรับรอง การผลักดัน e-Document ไปสู่แผนปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐ เรื่องกฎหมายกำกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ (กรณีอินโดนีเซีย) รวมถึงการนำเสนอเรื่องการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย (Thailand Central Product Classification: TCPC)

 

***********************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads