ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียนด้านดิจิทัล ภายใต้ ADGSOM และ ATRC ประจำปี ๒๕๖๕


          ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนที่มาเข้าร่วมการประชุม 2022 ADGSOM - ATRC Joint Working Group  ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบการประชุมทางไกล ประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียนด้านดิจิทัล ภายใต้ ADGSOM และ ATRC ประจำปี๒๕๖๕ (2022 ADGSOM - ATRC Joint Working Group Meeting) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

 

         การประชุมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ไอซีทีอาเซียน และผู้แทนจากคู่เจรจา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดียสหภาพยุโรป และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

 

          การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือการผลักดันผลลัพธ์สำคัญของการประชุมกรอบอาเซียนอื่น  ที่เกี่ยวข้องการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล .๒๐๒๕ (ASEAN Digital Master Plan 2025) และการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการสำหรับดำเนินการในปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย เท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน การเตรียมพร้อมของภูมิภาคอาเซียนอาเซียนในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ครอบคลุม ตลอดจนการหารือแผนงานความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาปี ๒๕๖๖ อาทิ การจัดกิจกรรม China - ASEAN Training Courses for International Cooperation on Digital Economy และการประชุม China - ASEAN Digital Security Forum ของสาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศว่าด้วยสาขาความร่วมมือด้านดิจิทัล และการร่วมพัฒนาดัชนีด้านดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Index) กับสหภาพยุโรป    

 

__________________

 

 

 

 icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads
Icon Q&A