ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
“ชัยวุฒิ” เอ็มโอยูไทย-ฟินแลนด์ต่อยอดร่วมมือดิจิทัล


             ชัยวุฒิ” เอ็มโอยูความร่วมมือด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัลไทย-ฟินแลนด์ เล็งเพิ่มแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือใหม่ๆ และขยายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

 

              วันนี้ (4 ก.ค. 65) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และนายยูริ ยาร์วียาโฮ (H.E. Mr. Jyri Järviaho) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ร่วมพิธีลงนามหนังสือเห็นชอบการต่ออายุ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างไทยกับฟินแลนด์

 

              สำหรับการลงนามครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วมมือด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างไทยกับฟินแลนด์ ต่อเนื่องจากระยะเวลา 3 ปีก่อนหน้า (ปี 2561-2564) โดยขอบเขตความร่วมมือจะครอบคลุม 9 ด้าน ได้แก่ 1. นโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ไอซีที และเทคโนโลยีดิจิทัล 2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านไอซีทีและอุตสาหกรรมดิจิทัล อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัล คอนเทนต์ และเทคโนโลยีเพื่อการบริการต่างๆ 3. การพัฒนาการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์

 

             4. ความร่วมมือด้านนวัตกรรมดิจิทัล อาทิ Big Data, Internet of Things และ AI 5. ระบบนิเวศด้านดิจิทัล รวมถึงสมาร์ทซิตี้ 6. โอกาสทางดิจิทัล อาทิ Digital Literacy, Digital Inclusion and Digital Technology 7. การส่งเสริม Digital Startups ผู้ประกอบการ และ SMEs 8. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือต่างๆ และ 9. ความร่วมมืออื่นๆ ที่เป็นที่สนใจร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

 

                 นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ในโอกาสนี้ทั้ง 2 ฝ่าย ยังได้มีการหารือทวิภาคีในประเด็นหลักๆ ได้แก่ แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะ/การหารือโต๊ะกลมด้านเมืองอัจฉริยะ และการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ของคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ระหว่างวันที่ 8-9 ส.ค. 65 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรผู้นำการ่างเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5

 

                 ทั้งนี้ ดีป้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร Digital CEO ต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 5 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด-19 และนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนหนึ่งของหลักสูตร CEO รุ่นที่ 5  จะมีกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศฟินแลนด์และเอสโตเนีย เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลกในด้านต่างๆ และเพื่อให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของความรู้และวิสัยทัศน์ ตลอดจนภาวะผู้นําการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 

**********************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads