ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“พล.อ.ประวิตร” ปลื้ม 646 โครงการยื่นขอกองทุนดีอี


             “พล.อ.ประวิตร” ประธานบอร์ดกองทุนดีอี โชว์ตัวเลข 646 โครงการ สนใจยื่นขอรับทุนดำเนินการพัฒนา และด้านการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รอบปีงบ 65 สัญญาณบวกความพร้อมประเทศไทยทุกภาคส่วน ขานรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตชองประชาชน และการดำเนินงานของภาครัฐ

 

               วันนี้ (9 พ.ค. 65) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

                พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ

2565 มีผู้สนใจยื่นโครงการเพื่อขอรับทุนตามมาตรา 26 (1) การดําเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมาตรา 26 (2) การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุน 4 ด้าน ได้แก่ 1) Digital Agriculture 2) Digital Government & Infrastructure 3) Digital Manpower และ 4) Digital Technology รวมจำนวน 646 โครงการ

 

               ทั้งนี้ จำนวนโครงการที่สนใจนำเสนอเพื่อขอรับทุนข้างต้น แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาของประเทศ ที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

 

               “คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของกองทุนฯ และรับทราบสรุปภาพรวมโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ประจำปีงบประมาณ 65 ครั้งที่ 1 โดยเน้นย้ำให้พิจารณาโครงการอย่างรอบคอบ คำนึงถึงความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า ความยั่งยืน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ หวังให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป” พลเอกประวิตรกล่าว

 

                นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนดีอี ได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานภายในกองทุนฯ ในหลายประเด็น อาทิ การพิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (3) ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญารับทุน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

                 รวมทั้ง ยังได้รับทราบถึงภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ตามมาตรา 26 (1) (2) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่การเปิดให้ทุนในปีงบประมาณ 2562 - 2564 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งมีความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายไปแล้วเกือบร้อยละ 85 ซึ่งถือว่าการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนเป็นไปตามเป้าหมาย

 

                 นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้รับผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ในฐานะทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 โดยกรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่ากับ 4.0109 คะแนน ซึ่งเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานเฉลี่ย ประจำปีบัญชี 2563 มีคะแนนสูงกว่า 0.9878 คะแนน

 

                 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในภารกิจของกองทุนฯ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่าง ๆ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบ และ 2.นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร เป็นที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์โครงการเทคโนโลยีดิจิทัล

 

*******************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร