ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส - ก.ต่างประเทศ ร่วมประชุม APEC TELWG ๖๔ เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมระดับหัวหน้าคณะผู้แทนเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ที่จะจัดขึ้น ๑๐-๑๔ พ.ค.นี้


        เมื่อวันที่  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม HoD & ExComm สำหรับการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๖๔ (The 64th APEC Telecommunications and Information Working Group: APEC TELWG 64) ซึ่ง สป.ดศเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ  โรงแรมแชงกรี – ลา กรุงเทพฯ โดยจัดการประชุมเป็นรูปแบบผสม (Hybrid) โดยจะเป็นการเตรียมการระดับหัวหน้าคณะผู้แทนเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคสำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีหัวข้อการหารือเกี่ยวกับ (การดำเนินการตามTELWG ToR ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ซึ่งจะต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ กำหนดวิธีการเลือกประธาน รองประธาน ประธานกลุ่มกำกับและรองประธานกลุ่มกำกับดำรงตำแหน่งวาระ  ปี โดยจะเริ่มมีผลในปี ๒๕๖๖ (การนำเสนอเอกสารPlanning and Prioritization Table และขอให้พิจารณาแจ้งสถานะของการดำเนินการในตาราง (แนวทางเพื่อเชิญให้สมาชิกเสนอโครงการที่เป็นความร่วมมือข้ามสาขา (การนำเสนอโครงการปัจจุบันของ TELWG ที่กำลังดำเนินการในปี ๒๕๖๕ และจะเชิญให้ประธานของแต่ละกลุ่มกำกับทั้ง  กลุ่ม นำเสนอข้อเสนอโครงการใหม่ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

 

_____________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร