ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส จัดทำแผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้กรอบพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในระยะ 20 ปี


        เมื่อวันที่  พฤษภาคม  2565 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ .. 2566 – 2570  ห้องประชุม บีบี 206 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอแผนดังกล่าวได้ตั้งเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้บริบทการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนด้วยการมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์การใช้งานที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 

             แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และได้มีการทบทวนแผนและนโยบายในระดับต่างๆ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกรอบแนวทางการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในระยะ 20 ปี และมีเป้าหมายเพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องสำคัญในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาค

 

            เชื่อว่าประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ได้สร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 

______________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร