ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ดีอีเอส จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรปี 2565 กำหนดทิศทางส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 802 เพื่อรับทราบแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ (สป.ดศ.) รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป.ดศ. ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของสป.ดศ. มีทิศทางในการดำเนินงานส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องต่อไปicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads