ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส ติวเข้มบุคลากรใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ลดปัญหาการทุจริตในองค์กร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS ประจำปี 2564 โดยมีนายอนุวัตร ศรีไชโย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จาก 8 หน่วยงานในสังกัด อาทิ สำนักงานปลัดฯ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น สำหรับการอบรมแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไ้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและนำกลับไปใช้งานในหน่วยงาน เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงในการทุจริตเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรขององค์กร ด้วยการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่อาจพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด จะเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ เนื่องจากมีการป้องกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ โดยจะไม่เพิ่มภาระงานแต่อย่างใดicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss