ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส จัดอบรม ITA สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA ) และวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีคุณสุชาฎา วิรินทร์เวช ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขมิให้เกิดปัญหาในปีถัดไป ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล ITA ภายใต้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องแมกโนเลีย 2-3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชัน กรุงเทพฯ สำหรับ ITA เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และสามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss