ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส จับมือ พม. ปั้นคนรุ่นใหม่ป้อนเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลประจำหมู่บ้าน


        “ชัยวุฒิ-จุติ” ประกาศความร่วมมือระหว่างดีอีเอส และ พมปั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจอาสาเป็น Youtuber, Net Idol ด้านดิจิทัลในชุมชน เสริมทัพเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ประจำหมู่บ้าน หวังสร้างเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับพื้นที่ หนุนการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน และปลอดภัย

 

          นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวว่า วันนี้ (11 มี.. 65) ได้มีการแถลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ประจำหมู่บ้านระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ  และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วม

 

         ทั้งนี้จากนโยบายของ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยประชาชนเกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์ ทั้งจากสถานการณ์ข่าวปลอม การฉ้อโกง หลอกลวง และปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่แพร่กระจายในวงกว้างตามพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดีย และอินเทอร์เน็ตของประชาชน ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น โดยมอบนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน

          

         นายชัยวุฒิ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน เพื่อให้มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและรู้เท่าทันภัยออนไลน์รูปแบบต่างๆ 

 

          ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ พมเพื่อพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ทั่วประเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจด้านดิจิทัลในระดับหมู่บ้าน สนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะในต่างจังหวัด มีความรู้ในการใช้ประโยชน์เครือข่ายออนไลน์ และไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ 

 

           กระทรวงดิจิทัลฯ จะพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ที่จะสามารถเป็นผู้เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลในชุมชน เช่น Youtuber หรือ Net Idol ด้านดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงภารกิจอื่น  ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมดิจิทัลในระดับหมู่บ้าน โดยคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ร่วมขับเคลื่อนภารกิจยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน ปิดช่องว่างทางด้านดิจิทัล พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” นายชัยวุฒิกล่าว

 

         นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กระทรวงฯให้ความสำคัญกับนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่และเป็นอนาคตของประเทศดังนั้น การสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่างๆ ในเครือข่าย พมเข้ามารับการอบรมเป็น “อาสาสมัครดิจิทัล” จะสร้างให้เกิดเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายการสร้าง อสดให้ครบทุกหมู่บ้าน

 

          โดยมองว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก นับเป็นความท้าทายของความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล อีกทั้งเยาวชนต้องมี “ทักษะ องค์ความรู้ และช่องทาง” ในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ดังนั้นการร่วมเข้ารับการอบรมเป็น อสดจะเป็นการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ และพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้สังคมเกิดการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน และปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 

          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวว่า การพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการปิดช่องว่างทางด้านดิจิทัลให้กับชุมชน  ซึ่งความร่วมมือระหว่างดีอีเอส และ พมในการขยายเครือข่าย อสดโดย พมได้คัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสา และดีอีเอส คัดเลือกเครือข่าย อสดเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อมาพัฒนาเติมความรู้ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็น อสดประจำหมู่บ้าน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพื้นที่ 

 

           เรามีเป้าหมายขยายเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น  เพื่อให้มี อสดครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นตัวแทนของกระทรวงฯ ในระดับพื้นที่ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ลดความตื่นตระหนกจากข่าวปลอม และลดการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลให้มีความหลากหลาย ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

______________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss