ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรปี 2565 กำหนดทิศทางส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ


         เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ครั้งที่ 1/2565  ห้องประชุม 802 เพื่อรับทราบแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ (สป.ดศ.) รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สป.ดศประจำปีงบประมาณ .. 2564 และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ.. 2565 ของ สป.ดศซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของสป.ดศมีทิศทางในการดำเนินงานส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

_____________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร