ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจฯดีอีเอส หารือเตรียมเนื้อหาการประชุมคณะทำงานฯ พัฒนาระบบวิทยุคมนาคมของประเทศ


           เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือเพื่อเตรียมเนื้อหาการประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนาระบบวิทยุคมนาคมของประเทศ  ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมพิจารณาประเด็นสืบเนื่องตามมติที่ประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนาระบบวิทยุคมนาคมของประเทศ ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเพิ่มเติม  อาทิ 1. แนวทางการใช้งบประมาณจากกองทุน USO หรือการหักลดจากการนำส่ง USO 2. การดำเนินการต้องเป็นไปตามประกาศ กสทชรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนวทางให้ ครมพิจารณา 3. เพิ่มจำนวนหน่วยงานที่ต้องการใช้งาน เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดงบประมาณในภาพรวม หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกฎหมาย แหล่งที่มาของงบประมาณ มาตรฐานบัญชีการเงิน รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมในการบูรณาการการใช้งาน ของเทคโนโลยี LTE และ Digital Trunk Radio เป็นต้น

 

______________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร