ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ชัยวุฒิ”เร่งจัดระบบฐานข้อมูลติดตามคดีออนไลน์ ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการการะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ เรื่องแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการการะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ..2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการดำเนินการกับเนื้อหาที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์กรณีที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 

 

             ทั้งนี้ แนวทางปรับปรุงฯ ได้แก่ โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งกระทรวงฯ มีเป้าหมายการสร้างระบบฐานข้อมูลของดีอีเอส รูปแบบระบบ OAS (Office Automation System) ที่บริหารจัดการโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบรวบรวม ติดตาม และเชื่อมต่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังหารือโครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

____________

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร