ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เร่งเครื่อง ฟรีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับผู้มีรายได้น้อย”


       นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ดีอีเอส กล่าวว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นายชัยวุฒิ มีนโยบายให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้ทำโครงการฟรีอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยเสร็จโดยเร็ว

 

         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอสเป็นประธานการประชุมคณะทำงานอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2565  ตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ที่มีนโยบายให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และให้เร่งจัดทำโครงการฟรีอินเทอร์เน็ตผู้มีรายได้น้อยเสร็จโดยเร็ว โดยมี นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุม  ห้องประชุม mdes 2 ชั้น 9 ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการฟรีไวไฟเพื่อผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และชุมชนเป้าหมาย โดยเป้าหมายของโครงการคือ

(1) ลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และชุมชนเป้าหมาย

(2) ส่งเสริมการสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกกลุ่มเป้าหมายผ่านอินเตอร์เน็ต

(3) ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการให้บริการและการให้ข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการโอนเงิน การสื่อสารเป็นต้น

 

          ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสำหรับดำเนินการในระยะเร่งด่วน ตลอดจนข้อมูลชุมชนของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ข้อมูลชุมชนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อย ของการเคหะแห่งชาติ ข้อมูลชุมชนแออัดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้คาดว่าในระยะแรก จะเร่งดำเนินการสำหรับชุมชนแออัดและชุมชนผู้มีรายได้น้อยได้มากกว่า2,000 ชุมชนทั่วประเทศ

 

         ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัล เร่งผลักดันให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เนื่องจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน ทั้งการทำงาน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร และกระทรวงฯได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนวทางผลักดันให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีค่าบริการราคาถูกหรือไม่มีค่าใช้จ่าย

 

___________icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร