ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส จัดกิจกรรม I – Share ครั้งที่ 1 อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมทำงานเชิงรุก


              เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดกิจกรรม I - Share ครั้งที่ 1 พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อเรื่อง “ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills)” ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กรให้ก้าวสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ในเชิงรุกที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน สป.ดศ. และหน่วยงานในสังกัด สามารถนำความรู้ที่ถ่ายทอดไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

************************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร