ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ประชุมหารือจัดทำแผนตรวจราชการ ปี 65


          เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการติดตาม ชี้แจง แนะนำหรือทำความเข้าใจกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง ตลอดจนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้พิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อบรรจุในแผนการตรวจราชการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ได้แก่ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ได้แก่ โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย เพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ได้แก่ โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล กิจกรรม ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับบริการออนไลน์ภาครัฐ และจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ/เอกชน และ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ

 

***************************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร