ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เร่งจัดทำร่างแผนกระทรวงฯ ระยะ 5 ปี เน้นเชื่อมโยงสอดคล้องแผนระดับชาติ


          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกระทรวงครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ถ่ายทอดประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ให้มีความสอดคล้องในทิศทางที่เหมาะสม สำหรับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง อาทิ 1. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (สศช.) 2. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) (แผน DE) 3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 4. แผนปฏิบัติการฯ เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 5. แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2564 – 2570) และ 6. แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. 2564-2565) (อยู่ระหว่างทำกรอบ 2566 -2570) เป็นต้น พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เตรียมกำหนดการประชุมเพื่อนำเสนอร่างยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ซึ่งกำหนดการเบื้องต้นผ่านการประชุมออนไลน์ ภายในวันที่ 25 พ.ย. 64

 

**********************

 

 

 

 

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร