ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สคส.จัดระดมความคิดเห็นครั้ง 1 ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี


           เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะนำข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ มาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของ สคส. ให้มีความสมบูรณ์ และเสนอต่อคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พิจารณาต่อไป ในการนี้ได้มีมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เป็นที่ปรึกษาฯ ดำเนินโครงการฯ และที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง  โครงสร้างเงินเดือน และแรงจูงใจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

*****************

 

 

 

 

 

 

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร