ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.นครศรีธรรมราช


          “พล..ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ .นครศรีธรรมราช ร่วมกับ รมว.มหาดไทยรมว.ดีอีเอสรมว.แรงงานรมต.ประจำสำนักนายกและ รมช.คมนาคม ตรวจแผนการป้องกันอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน .มะม่วงสองต้น ชื่นชมความมุ่งมั่นของดีอีเอส ผลักดันสังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ลดช่องว่างการเข้าถึงดิจิทัลให้กับคนไทยทั้ง 77 จังหวัด

 

            พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ .นครศรีธรรมราช วันนี้ (7 .. 64) เพื่อตรวจการบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และตรวจแผนการป้องกันอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ โดยในโอกาสนี้มี พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอนุชา นาคาศัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมคณะ ด้วย

 

            นอกจากนี้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน .มะม่วงสองต้น และเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้แก่ศูนย์ฯ อีกทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่

 

           ในการนี้ พล..ประยุทธ์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีโลก

 

            โดยการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ ในส่วนของโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 500 แห่ง ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญา (Knowledge Base Society) เป็นแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเด็ก เยาวชน คนพิการ และประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการค้าขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

 

 

            นอกจากนี้ โครงการเน็ตประชารัฐ ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่วางรากฐานด้านดิจิทัลให้กับประเทศ ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชุมชน ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการเข้าถึงสารสนเทศ และบริการภาครัฐเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งผมมีความมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีการพัฒนาไปข้างหน้าพร้อมกันทุกด้าน ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจก่อให้เกิดประโยชน์ กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน” พล..ประยุทธ์กล่าว

 

            ทั้งนี้ พล..ประยุทธ์ ได้เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานสำคัญจากหน่วยงานในสังกัดดีอีเอส ได้แก่ 
เน็ตประชารัฐกับบริการดิจิทัลเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน” โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) “Thailandpostmart การส่งเสริมการขายและจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์” โดย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด “เทคโนโลยีอัจฉริยะ (โดรนกับการพัฒนาเกษตรชุมชน” โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับหอการค้านครศรีธรรมราช “รู้เร็ว รู้ทัน รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาติ” โดย กรมอุตุนิยมวิทยา และ “1212 OCC รับดูแล ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ภัยจากอินเทอร์เน็ต” โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

           นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวว่า ภายใต้การขับเคลื่อนตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะกระทรวงที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งเป็นแกนหลักในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งการใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยมุ่งหวังให้สามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ เป็นจุดให้บริการอุปกรณ์ดิจิทัล และเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นจุดรับบริการภาครัฐ ให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจและประกอบอาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกันนี้ยังจะผลักดันนโยบายการทำให้ “internet กลายเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน” โดยปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิด จากการเป็น สินค้าฟุ่มเฟือยเป็น “สิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ที่รัฐพึงจัดให้” โดยกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นพื้นฐาน อย่างตรงจุด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย” นายชัยวุฒิกล่าว

 

            นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า ระหว่างปี 63 - 64 สดช.  ได้ดำเนินการขยายผลและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปี 2021 ที่ผ่านมา โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prize ในหมวดสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นรางวัลจากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN)  

 

           ในคราวนี้ ได้คัดเลือก โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น .มะม่วงสองต้น .เมือง .นครศรีธรรมราช 
ทำหน้าที่เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น โดยจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับบริบท และวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการผลักดันประชาชนในพื้นที่ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และต่อยอดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ไปสู่การเปิดให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน พื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมของชุมชน (Co-working space) อีกทั้ง จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลศูนย์ฯ และคนในชุมชนด้วย

 

           ตั้งเป้าหมายให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ เป็นกลไกประชารัฐในการสร้างโอกาสให้ประชาชนและรัฐร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่เป้าหมายในการยกระดับสู่ SMEs และการเป็นอุตสาหกรรม ด้วยการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สาหรับชุมชน ตลอดจนพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนในทางสร้างสรรค์และมีความรู้เท่าทันดิจิทัล ในการปกป้องตนเองและปกป้องผู้อื่นในสังคม เป็นต้น” นายภุชพงค์กล่าว

 

______________

 

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร