ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีฯ ดีอีเอส เร่งกำหนดคุณลักษณะของระบบฐานข้อมูลฯ


       เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีพลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช รองประธานคณะทำงานรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยpคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   (ปอท.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ร่วมประชุม โดยที่ประชุมพิจารณาวาระสำคัญเรื่องการกำหนดคุณลักษณะของระบบฐานข้อมูลฯ ประกอบด้วย  Module พนักงานเจ้าหน้าที่  Module ผู้ให้บริการและ Module อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

         สำหรับทบบาทหน้าที่ของคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์  ประกอบด้วย  

1. ออกแบบและจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์  

2. เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง มาตรการ และการดำเนินการ เพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ การต่อต้านข่าวปลอม และการป้องกัน และแก้ไขการกระทำความผิดทางออนไลน์ต่อคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์  

3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์  

4. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนข้อมูลและการดำเนินงานของคณะทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

5. เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเชิญบุคคลมาชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

6. ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์มอบหมาย

 

_____________

 

 

 

 

 

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร