ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล


       เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (The 2nd ASEAN Digital Senior Officials’ Meeting - ASEAN Telecommunication Regulators’ Council (ADGSOM - ATRC) Leaders Retreat of 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

        ในโอกาสนี้ นางปิยนุช วุฒิสอน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ร่วมหารือและพิจารณาประเด็นสำคัญร่วมกับผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเร่งขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แผนงาน / ข้อริเริ่มของอาเซียนในการพัฒนาด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล .. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025: ADM 2025) นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือร่างเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์สำคัญของการประชุมรัฐมนตรีด้านดิจิทัล (ADGMIN) ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 หรือช่วงเดือนมกราคม 2565 อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน .. 2025 การจัดตั้ง ASEAN Regional CERT ภายใต้กรอบการประชุมสภาปฏิบัติการอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (ASEAN Network Security Action Council: ANSAC) โครงการพัฒนาASEAN Strategic Guidance for Artificial Intelligence (AI) and Digital Workforce โดยอินโดนีเซียและไทย และโครงการพัฒนา ASEAN Policy Guideline for the use of Blockchain Technology for Digital Government โดยสปป.ลาว 

 

______________

 

 

 

 

 

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร