ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ จัดหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี


         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings  ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางที่สำนักงาน .กำหนด ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบราชการอย่างถูกต้อง เชื่อว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานได้อย่างมีเป้าหมาย เข้าใจในบริบทของภารกิจหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี

 

________________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร