ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส เปิดกิจกรรม I-Share ครั้งที่ 4 เรื่อง ประสบการณ์ในงานด้านต่างประเทศ หนุนบุคลากรเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างประเทศ


       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม I-Share ครั้งที่ 4 เรื่อง ประสบการณ์ในงานด้านต่างประเทศ  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบ Video Conference

ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจกระทรวงฯ กล่าวย้ำว่า การเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการประชุม การเจรจา หรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ในเวทีระหว่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องตระหนักในการปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยให้คู่ขนานและอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วย ดังนั้น การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างประเทศจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ ของ สป.ดศที่อาจจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในอนาคตมีแนวคิด ข้อคิด เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

________________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร