ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รองปลัดฯ ดีอีเอส ชี้แจงความคืบหน้าแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและขั้นตอนกระบวนการปิดกั้นข้อมูลหรือเว็บไซต์ในระบบคอมพิวเตอร์ต่อกรรมาธิการเทคโนโลยีฯ วุฒิสภา


       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมพร้อมให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ผ่านระบบประชุมทางไกล  ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และขั้นตอนกระบวนการปิดกั้นข้อมูลหรือเว็บไซต์ในระบบคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ..2550 รวมถึงแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้ผู้บริการและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับความคืบหน้าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ..2550 นั้น 

 

        ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ .. 2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 26 ของ ...การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ..2550 และปี 2560 แต่ประกาศฉบับนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2550 จึงต้องปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ประกาศฯ “หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ .. 2564” ปรับปรุงเพื่อให้กฎหมายทันสมัยสอดคล้องแนวปฏิบัติสากล มุ่งปกป้องคุ้มครองประชาชนจากอาชญากรรมและภัยโซเชียลรูปแบบใหม่ๆ

 

______________

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร