ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะทำงานฯ พัฒนาระบบวิทยุฯ ดีอีเอส หารือแนวทางพัฒนาโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุ PS-LTE ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนาระบบวิทยุคมนาคมของประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล  ห้องประชุม 801 ชั้นสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุ PS-LTE ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเด็นความเป็นไปได้ในแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณในการดำเนินการโครงการ PS-LTE ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่นการโอนทรัพย์สิน และการจัดหางบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯ ในการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบวิทยุคมนาคมของประเทศ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บริบทและความต้องการใช้งานทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติและทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีได้ รวมทั้งต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและการนำโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่าย ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่ภาครัฐได้ลงทุนไป มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

___________

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร